Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Vnútorný predpis upravujúci postup obce pri zadávaní zákaziek

Vnútorný predpis č. 2/2013

Vnútorný predpis upravujúci postup obce pri zadávaní zákaziek

 

Vnútorný predpis č. 2/2013

 

 

 

 

 

upravujúci postup obce Detvianska Huta pri zadávaní zákaziek, prijatý Obecným zastupiteľstvom v Detvianskej Hute v súlade s § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

 

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“/, v súvislosti s prijatím zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý je účinný od 01. 07. 2013 v ustanovení § 102 upravuje zadávanie podlimitných zákaziek , ktorých rozsah je v rozhodujúcej miere uplatňovaný i v podmienkach obce Detvianska Huta. Z uvedeného dôvodu prijalo obecné zastupiteľstvo tento vnútorný predpis v záujme dodržiavania postupu pri zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania :

 

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Verejný obstarávateľ – obec Detvianska Huta je podľa § 6 ods. 1 písm. b), zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Článok II.

Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO

Zákazka vo verejnom obstarávaní je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

Záujemca vo verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takých osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce, alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo si vo verejnej súťaži prevzala súťažné podklady.

Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takých osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce, alebo poskytuje službu a predložila ponuku.

Predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty a pravidlá jej výpočtu určuje § 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Rámcová dohoda je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.

Povinnou náležitosťou rámcovej dohody, ako aj zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmetom je záväzok dodávateľa na opakované plnenie spočívajúce v dodaní tovaru, je dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k určeniu ceny tovaru pre každé opakované plnenie, podľa ktorého sú zmluvné strany počas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy povinné určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než cena určená rámcovou dohodou alebo zmluvou, alebo spôsobom podľa rámcovej dohody alebo zmluvy, sú povinné určiť cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Ak sa ceny alebo hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, je povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa prvej vety dojednanie zmluvných strán, že východiskom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota prvkov, zistená spôsobom podľa prvej vety.

Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely zmeny cien je na dohode zmluvných strán, pričom na účely porovnania cien

 1. je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie a
 2. musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú.

Povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy je aj dojednanie možnosti výpovede pre verejného obstarávateľa v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia, než tri mesiace, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu, určenú podľa vyššie uvedeného.

Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie:

a) nových cien upravených smerom nadol,

b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

Koordinátor verejného obstarávania podľa tejto smernice je Jana Hrončeková, starostka obce, ktorý koordinuje proces verejného obstarávania.

Odborný garant podľa tejto smernice je útvar, ktorý požaduje obstarávanie konkrétnych tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré patria do jeho pôsobnosti. Odborný garant zodpovedá za špecifikáciu predmetu zákazky, ktorá musí byť opísaná jednoznačne, úplne a nestranne (§ 34 zákona) a za stanovenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky podľa § 5 zákona.

Procesný garant podľa tejto smernice je Jana Hrončeková, starostka obce prostredníctvom odborne spôsobilého pracovníka pre verejné obstarávanie, ktorý koordinuje proces verejného obstarávania.

Určený pracovník:

 • zabezpečuje vypracovanie súťažných podkladov a oznámenia postupu vo verejnom obstarávaní,
 • predkladá návrh na menovanie komisie na posúdenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk, ktorú zriaďuje a jej členov menuje riaditeľ správy katastra podľa § 40 zákona o VO
 • zodpovedá v plnom rozsahu za proces verejného obstarávania ako aj za spisovú dokumentáciu podľa § 21 zákona a pri zadávaní zákaziek zabezpečí zverejnenie ich oznámení aj v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO.

Právny garant za zmluvné podmienky v procese verejného obstarávania u nadlimitných a podlimitných zákaziek je Jana Hrončeková, starostka obce .

 

Článok III.

Postupy verejného obstarávania a finančné limity

 1. Postupy vo verejnom obstarávaní sú:
  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konania (rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie)
  4. súťažný dialóg.
 2. Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:
 • nadlimitná
 • podlimitná
 1. Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona.
 2. Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.
 3. Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa bodu 4 tohto článku a ide o zákazku:
  1. na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu s výnimkou potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,
  2. ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je:

1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo

2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

 1. na dodanie potravín, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40 000 eur.

Článok IV.

Bežná dostupnosť na trhu

 1. Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú pre účely tejto smernice a  zákona o verejnom obstarávaní, ktoré
 • nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
 • sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň
 • sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
 1. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 tohto čl. sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa.
 2. Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 tohto čl. sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
 3. Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako 1.000.- €, sa budú zabezpečovať prostredníctvom elektronického trhoviska po jeho zriadení.
 4. V Pláne verejného obstarávania na príslušný rok je potrebné u tovarov aj v prechodnom období stanoviť bežnú dostupnosť, pretože bežne dostupné tovary je potrebné obstarávať prostredníctvom elektronickej akcie. Verejný obstarávateľ je podľa § 100 ods. 3 zákona povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu; ak ide o inú zákazku, môže použiť elektronickú aukciu.

Článok V.

Postup pri podlimitných zákazkách

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ

 1. postupuje podľa § 92 až 99 zákona o VO, (t.j. obstarávaním prostredníctvom elektronického trhoviska), ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
 2. postupuje podľa § 100 až 102, ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, než podľa písm. a), a do zriadenia elektronického trhoviska (resp. zákazky zadané mesiac pred zriadením elektronického trhoviska) sa aj bežne dostupné zákazky budú obstarávať postupom podľa § 100 až 102 zákona.

Pri použití postupu podľa bodu 1 písm. a) nie je možné uzatvoriť rámcovú dohodu a zadať koncesiu.

Pri zákazke podľa § 91 ods. 1 písm. a) sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.

 1. Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Rozsah služieb poskytovaných týmto elektronickým kontraktačným systémom je popísaný v §§ 92 až 97.

Postup pri obstarávaní bežne dostupných tovarov, stavebných prác a služieb bude podrobne opísaný po zriadení elektronického trhoviska.

 1. Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska v prechodnom období (do zriadenia elektronického trhoviska)

Podľa §§ 100 - 102 zákona, t.j. od 1.7.2013 do zriadenia elektronického trhoviska, sa bude postupovať pri všetkých zákazkách bez ohľadu na ich bežnú dostupnosť.

Postup zadávania podlimitných zákaziek podľa § 100 je nasledovný:

Verejný obstarávateľ:

 1. určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
 2. spracuje návrh výzvy na predkladanie ponúk, v ktorej vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia všetky doklady podľa § 26 ods. 2, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 27 až 30, a určí ich v súlade s § 32 ods. 6; § 32 ods. 10 a 11 sa použijú primerane,
 3. spracuje harmonogram priebehu VO tak, aby lehota na predkladanie ponúk bola minimálne 20 dní odo dňa odoslania výzvy na zverejnenie, pričom určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov, a určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom,
 4. spracuje súťažné podklady, ktorých súčasťou sú obchodné podmienky a podrobný opis predmetu zákazky podľa § 34
 5. odošle výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku VO. Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pošle ÚVO spôsobom podľa § 23. Výzva na predkladanie ponúk sa po takom uverejnení posiela najmenej trom vybraným záujemcom.
 6. poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
 7. posudzuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
 8. ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo vyššia, než 40.000 eur, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, a 200.000 eur ak ide o uskutočnenie stavebných prác, použije ustanovenie § 39, t.j. rozdelenie ponuky na časť Ostatné a časť Kritériá, a na otváranie ponúk použije ustanovenia § 41
 9. ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia ako 20.000 a nižšia než 40.000 eur, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, a rovnaká alebo vyššia ako 30.000.- a nižšia než 200.000 eur ak ide o uskutočnenie stavebných prác, otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom uvedeným v § 100 ods. 6 zákona (t.j. rovnako ako doterajší postup otvárania ponúk a ich hodnotenia)
 10. je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo vyššia, než 40.000 eur, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, a 200.000 eur ak ide o uskutočnenie stavebných prác
 11. postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 zákona o VO a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 35,
 12. po vyhodnotení ponúk postupuje podľa § 44 primerane (v závislosti na výške predpokladanej hodnoty zákazky a postupu stanoveného vo výzve), a na pri uzavretí zmluvy postupuje podľa § 45 primerane (v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky a možnosti uplatnenia revíznych postupov); ak zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky,
 13. môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov podľa § 80.
 1. Zákazky do finančného limitu 20.000.- € pri tovaroch a službách, 30.000.- € pri stavebných prácach a 40.000.- € pri potravinách

V prechodnom období sa na všetky zákazky (tovary, stavebné práce alebo služba) bežne dostupné na trhu aj nie bežne dostupné na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako

 • 20 000 eur pri tovare (okrem potravín) a službe,
 • 30 000 eur pri stavebných prácach a
 • 40 000 eur, ak ide o tovar, ktorým sú potraviny

použije ustanovenie § 9 ods. 9 zákona.

Uvedené znamená, že verejnému obstarávateľovi sa ukladá pri zadávaní týchto zákaziek dodržať povinnosti podľa § 9 ods. 3 až 5 zákona (ide najmä o uplatnenie základných princípov verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť) a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Zároveň sa pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur, sa navyše verejnému obstarávateľovi ukladá zverejniť v profile (resp. do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska zverejniť na svojom webovom sídle) zadávanie takej zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním. Ak pôjde o časovú tieseň z dôvodu mimoriadnej udalosti, ktorú verejný obstarávateľ nespôsobil a ktorú nemohol predvídať, zverejní zadanie takej zákazky najneskôr v deň jej zadania.

Pod zadaním zákazky sa rozumie informácia o predmete zákazky a termíne uzatvorenia zmluvy, vystavenia objednávky alebo nákupu v hotovosti.

Pre zabezpečenie princípov verejného obstarávania týkajúcich sa hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov sa verejný obstarávateľ rozhodol v prechodnom období obstarávať:

 • Tovary a služby v hodnote rovnej alebo nižšej ako 10.000.- € jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti.
 • Tovary a služby v hodnote od 10.000.- do 20.000.- € jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú na základe prieskumu trhu a na jeho základe výberom najvhodnejšieho dodávateľa.
 • Stavebné práce v hodnote rovnej alebo nižšej ako 20.000.- € jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti a dôsledným výberom dodávateľa na základe referencií, ponúknutej ceny, technickej pripravenosti, prípadne iných kritérií.
 • Stavebné práce od 20.000.- do 30.000.- € jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú na základe minimálne troch ponúk, obsahujúcich ponukovú cenu. Požiadavkou na obsah ponuky na realizáciu prác môžu byť i referencie, technické špecifikácie, vybavenie, osobné skúsenosti s dodávateľom a pod.
 • Potraviny v hodnote rovnej alebo nižšej ako 30.000.- € jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti pri zabezpečení kvality a nezávadnosti nakupovaných potravín.
 • Potraviny v hodnote od 30.000.- do 40.000.- € jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú na základe prieskumu trhu a na jeho základe výberom najvhodnejšieho dodávateľa pri zabezpečení kvality a nezávadnosti nakupovaných potravín.

Článok VI.

Uzatváranie dodatkov

 1. Podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom
  1. menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
  2. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
  3. zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
 2. Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa odseku 4 tohto článku
 3. Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, je oprávnená podať návrh Rade (ktorá je podľa § 111a vymenovaná Úradom pre verejné obstarávanie) a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa odseku 4 došlo.
 4. Ak rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obstarávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
 5. Rada rozhodne o návrhu podľa odseku 3 do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu rade. Rozhodnutie rady je preskúmateľné súdom; žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady.

Článok VII.

Komisia

 1. Verejný obstarávateľ je s výnimkou prípadov vyššie uvedených v súlade s § 40 zákona o verejnom obstarávaní povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu, a ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, a najmenej päťčlennú komisiu, ak sa jedná o zákazku s predpokladanou hodnotou zákazky vyššou ako 10 mil. €.. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
 2. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.
 3. Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola
  1. uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
  2. štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
  3. spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
  4. zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom,
 4. Členom komisie nesmie byť ani osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
 5. Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa tejto smernice, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie.

Článok VIII.

Elektronická aukcia

Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Pri tomto procese postupuje v zmysle § 43 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov. S účinnosťou od 1.1.2014 môže použiť iba certifikovanú elektronickú aukciu v súlade s ustanovením § 116 zákona.

Článok IX.

Finančná kontrola

 1. Predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole vykonáva Jana Hrončeková, starostka obce
 2. Priebežnou finančnou kontrolou podľa zákona č. 502/2001 Z.z. sa overujú len vybrané finančné operácie a následne finančnú kontrolu určí na základe písomného poverenia Jana Hrončeková, starostka obce
 3. Platba za tovar, službu, resp. stavebnú prácu súvisiace s verejným obstarávaním nebude uhradená, pokiaľ nebude uskutočnená predbežná kontrola podľa bodu 1. tohto čl. a schválená oprávnenej osoby.
 4. Všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania sa uchovávajú v lehote uloženia podľa zákona o verejnom obstarávaní.
 5. Zákazky, ktorých zadanie bolo odoslané na zverejnenie alebo preukázateľne začaté do 30.6.2012, sa dokončia podľa platných predpisov pred 1.7.2013.

 

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa: .........................

 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa stráca platnosť vnútorný predpis č. ....................... zo dňa......................

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum vloženia: 1. 7. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2013 0:00

Udalosti v obci

Sviatok

Meniny má Gertrúda, Gerda

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
mierny dážď 18 °C 9 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 21/11 °C
utorok 21. 5. mierny dážď 22/11 °C
streda 22. 5. slabý dážď 16/14 °C