Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV obecného zastupiteľstva

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV

obecného zastupiteľstvaObecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

Z Á S A D Y O D M E Ň O V A N I A  P O S L A N C O V

o b e c n é h o  z a s t u p i t e ľ s t v a 

V  DETVIANSKEJ HUTE

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva

obce Detvianska Huta pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného

alebo obdobného pomeru.

3. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva dlhodobo

plne uvolnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca

 

Čl. 2

Rozsah pôsobnosti

 

2. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Detvianska Huta

upravujú odmeňovanie:

a) poslanca obecného zastupiteľstva, člena obecnej rady

b) poslanca – predsedu odbornej komisie,

c) poslanca – člena odbornej komisie,

d) poslanca – zástupcu starostu obce.

 

Čl. 3

Výška odmeny poslancov

 

1. Poslancovi Obecného zastupiteľstva obce Detvianska Huta patrí odmena za:

 

a) účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške

5, 00 € za rokovanie,

b) účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady vo výške 10,00 € za zasadnutie,

c) aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo

výške 15,00 € za akciu.

 

2. Predsedovi odbornej komisie patrí odmena za zvolávanie, organizovanie,  riadenie činnosti

komisie a spísanie zápisnice zo zasadnutia komisie vo výške 10,00 € za každé zasadnutie.

Poskytnutie odmeny je podmienené vypracovaním podporného stanoviska k riešeniu

problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce

resp. predložením iniciatívneho návrhu z vlastného podnetu na pracovné stretnutie

poslancov alebo  zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

3. Členovi odbornej komisie patrí odmena za účasť na zasadnutí komisie vo výške 10,00 € za

každé zasadnutie.

Za obhliadku na mieste, pomoc pri vypracovaní podporného stanoviska k riešeniu

problému príplatok vo výške 10,00 €. /Záznam predsedu komisie v prezenčnej listine/

4. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý je na základe písomného

poverenia oprávnený vykonávať úkony a činností ustanovené starostom   patrí za

vykonávanie úloh starostu počas jeho neprítomnosti na výkon funkcie paušálna odmena vo

výške 20,00 € za každý pracovný deň. Obdobne to platí pri nespôsobilosti na výkon

funkcie.

 

5. Poslancovi možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade zvýšenej náročnosti výkonu

tejto funkcie alebo splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta

obce. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

 

Čl. 4

Spoločné ustanovenia

 

1. Odmeny poslancov sa vyplácajú ročne v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne

určenom pre zamestnancov obce.

 

2. Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien poslancom podľa Čl. 3 ods. 1 písm.

a), b) a c) a ods. 2 a 3 týchto zásad je prezenčná listina.

 

3. Podkladom pre priznanie a vyplatenie odmeny v zmysle Čl. 3 je písomný návrh starostu

s konkrétnym odôvodnením.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

 

1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute.

 

2. Na týchto „Zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Detvianskej

Hute“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute uznesením č. 240/OZ/2010

zo dňa 15.10.2010.

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 01.01.2011.

V Detvianskej Hute dňa 25.08.2010

Jana Hrončeková starostka obce

 

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, utorok 24. 5. 2022
zamračené 18 °C 10 °C
streda 25. 5. slabý dážď 20/11 °C
štvrtok 26. 5. zamračené 21/9 °C
piatok 27. 5. slabý dážď 22/10 °C