Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

VZN Obce Detvianska Huta č. 6/2008

VZN Obce Detvianska Huta č. 6/2008

Obec Detvianska Huta v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Detvianska Huta č.

6/2008

ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za byty, nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve Obce Detvianska Huta

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute v zmysle § 4 ods. 3) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Detvianska Huta, ktorým sa určuje minimálna sadzba nájomného za byty, nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve Obce Detvianska Huta.

 

§ 1

Základné ustanovenie

1.Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť minimálne sadzby nájomného za prenájom bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sa prenajímajú fyzickým a právnickým osobám.

2.Nebytovým priestorom podľa § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, napr. kancelárie, dielne, sklady, garáže, obchodné miestnosti a pod. Nebytovými priestormi nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti a spoločné zariadenia domu.

3. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob platenia. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v dobe trvania 1 rok s možnosťou uprednostnenia dovtedajšieho nájomcu, alebo na dobu neurčitú, podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

 

§ 2

Nájomné a prenájom nebytových priestorov

1. Nájomné za prenájom nebytových priestorov (bez cien služieb súvisiacich s užívaním nebytového priestoru) sa určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba nájomného za 1 m2 plochy je pre : a.výrobné, dielenské a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností 6,64 €/ 200,-S

b.priestory využívané na poskytované služieb verejnosti (predajňa) 3,65 €/ 110,- Sk

c.garáže a skladové priestory 3,32 € /100,– Sk

d.ostatné stavby 1,56 € / 47,- Sk

e.voľné priestranstvá a spevnené plochy 1,99 € / 60,- Sk

2.Ceny služieb spojených s užívaním nebytového priestoru sa určujú dohodou. Ich výška musí byť minimálne taká, ako sú skutočné náklady na poskytnutie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru.

 

§ 3

Regulované nájomné za nebytové priestory

1. Sadzba nájomného za nebytové priestory v prípadoch, kde to ustanovuje právny predpis – Výmer MF SR č. 01/R/200, príloha č. 7, je regulovaná. Uvedený predpis stanovuje maximálnu ročnú sadzbu 250,--/m2 základného nájomného ak ide o nebytové priestory, ktoré sa prenajímajú:

a)na účely prevádzkovania zariadení sociálnych služieb, školských a predškolských zariadení, kultúrnych a osvetových zariadení, ak na krytie prevádzkových nákladov takýchto zariadení sú aspoň čiastočne poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov, alebo rozpočtov obcí, alebo rozpočtov vyšších územných celkov, alebo rozpočtu Sociálnej poisťovne,

b)orgánom štátnej správy vrátane ich špecializovaných zložiek, Armáde Slovenskej republiky, Policajnému zboru Slovenskej republiky, orgánom súdnej moci SR a orgánom prokuratúry SR,

c)obciam a vyšším územným celkom, a to len ak nebytové priestory využívajú na prenesený výkon štátnej správy.

Maximálna cena sa zvyšuje o 20 %, ak s nájmom nebytových priestorov je spojené aj užívanie spoločných priestorov budovy (plocha spoločne užívaných priestorov sa nezapočítava do plochy prenajatých priestorov).

Náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových priestorov (viď § 5 zákona č. 116/1990 Zb.) a náklady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytových priestorov, nie sú súčasťou maximálnej ceny.

Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute posúdi každý prenájom osobitne a určí cenu nájmu. Podmienkou platnosti sadzby nájomného je, ak je nájomné uhrádzané aspoň čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov alebo zdravotnými poisťovňami.

 

§ 4

Stanovenie sadzby nájomného za byty

a) V zmysle Opatrenia MF SR č. R-1/2003, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996 cena nájmu bytu za mesiac sa určuje podľa veľkosti podlahovej plochy bytu takto:

 

Kategória bytu

€ / Sk/m2 obytnej miestnosti

€ / Sk/m2 vedľajšej miestnosti

 

I.

0,36 / 10,85

0,17 / 5,10

 

b) Cena nájmu sa zvyšuje o cenu nájmu za základné prevádzkové zariadenie bytu I. kategórie za rok vo výške 65,45 € / 1.972,- Sk.

c) Cena nájmu sa zvyšuje ročne o cenu ostatného zariadenia a vybavenia bytu o 7,97 € / 240,- Sk za kuchynskú linku so skrinkami

d)Cena nájmu podľa písmena b) sa znižuje ročne o 2,39 € / 72,- Sk, ak nie je v byte plyn, a. elektrina na varenie 0,96 € / 29,- Sk , ak nie je súčasťou bytu pivnica

Tu neuvedené ostatné náležitosti súvisiace so stanovením cien nájmu bytov sa riadia opatrením MF SR č. R-1/2003, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996.

 

§ 5

Stanovenie sadzby nájomného za prenájom pozemkov

a) Sadzba nájomného za pozemky na nepodnikateľské a poľnohospodárske účely

Sadzba nájomného za pozemky (bez možnosti zriadenia stavby) pre nepodnikateľské účely sa stanovuje vo výške 0,034 € / 1,00 Sk/m2/rok.

Sadzba nájomného za pozemky (bez možnosti zriadenia stavby) pre poľnohospodárske účely sa stanovuje vo výške 0,017 € / 0,50 Sk/m2/rok.

b) Sadzba nájomného za pozemky na podnikateľské účely sa stanovuje nasledovne:

- za pozemky na podnikateľské účely (bez možnosti zriadenia stavby) 0,10 € / 3,00 Sk/m2/rok

- za pozemky na umiestnenie reklamných zariadení

maloplošná reklamné zariadenie do 1 m2  9,96 € / 300,-Sk/rok

maloplošné reklamné zariadenia do 5 m2 33,20 €/ 1 000,- Sk/rok

strednoplošné reklamné zariadenia do 12 m2 82,99 €/ 2 500,- Sk/rok

veľkoplošné reklamné zariadenia nad 12 m2 165,97 €/ 5 000,- Sk/rok

 

§ 6

Povinnosti prenajímateľa

Obec a správcovia sú v zmluve povinní :

a.zaviazať nájomcu prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu na určitý čas tretej osobe so súhlasom obecného zastupiteľstva, pričom výška úhrady za podnájom tohto priestoru nesmie prevyšovať nájomné za jeho prenájom

b.zaviazať nájomcu, že úpravy nebytového priestoru môže vykonať iba so súhlasom obecného zastupiteľstva a za podmienok ním určených,

c.zaviazať nájomcu, že platba nájomného sa realizuje formou mesačnej, alebo štvrťročnej splátky a splatnosť splátky je 15. deň mesiaca predchádzajúceho obdobia za ktorý sa nájomné platí, pričom ak je nájomca v omeškaní so splátkou nájomného alebo služby spojenej s užívaním nebytového priestoru viac ako jeden mesiac je to dôvodom na okamžitú výpoveď zmluvy zo strany prenajímateľa,

d.zaviazať nájomcu, že v prípade ukončenia nájmu a nevypratania nebytového priestoru do doby ukončenia nájmu, nájomca súhlasí s výkonom rozhodnutia vyprataním z nebytového priestoru na jeho náklady,

e.zohľadniť vo výške nájomného (okrem nákladov za poskytované služby súvisiace s užívaním nebytového priestoru) i ďalšie náklady, ktoré sú spojené s užívaním nebytového priestoru a nehnuteľnosťou, v ktorej sa nebytový priestor nachádza.

 

§ 7

Spoločné ustanovenia

1.Určovanie obvyklého nájomného za prenájom nebytového priestoru podľa tohto VZN sa nevzťahuje na nebytové priestory, ktoré boli dané do nájmu na základe výsledkov výberového konania.

2.Ak vzniknú pochybnosti pri zatriedení nebytových priestorov do niektorej zo skupín uvedených v § 2 ods. 1, určí zaradenie obecné zastupiteľstvo.

 

§ 8

Záverečné ustanovenia

1. Správcovia sú povinní doteraz platné zmluvy uviesť do súladu s týmto VZN.

2. O nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Detvianska Huta upravenom týmto VZN rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením.

3. Obecné zastupiteľstvo môže každoročne po oficiálnom oznámení inflácie meny za predchádzajúci kalendárny rok stanoviť výšku nájomného platnú pre príslušný kalendárny rok zmenou tohto VZN.

4. Toto VZN :

a.bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa: 27.11.2008

b.bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa : 12.12.2008, uznesením č. 77/OZ/2008

c.bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 15.12.2008

d.nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2009

Jana Hrončeková

starostka obce

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
slabý dážď 13 °C 7 °C
streda 28. 9. polojasno 15/5 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 12/9 °C
piatok 30. 9. slabý dážď 13/9 °C