Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

VZN Obce Detvianska Huta č. 1/2007

VZN Obce Detvianska Huta č. 1/2007

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Detvianska Huta č. 1/2007

ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska (CINTORÍNSKY PORIADOK)

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute na základe § 4 ods. 3 písm. f ), § 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 19 zákona č. 470/2005 Z. z o pohrebníctve a v znení a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení (ďalej len zákon o pohrebníctve) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

§ l

1.  Účelom všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku pohrebísk je upraviť prevádzkovanie pohrebísk na území Obce Detvianska Huta. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ich ostatkov alebo popola.

Obec má na svojom území dva cintoríny:

- starý umiestnený na parcele C-KN č. 241

- nový umiestnený na parcele C-KN č. 469

V správe obce je dom smútku, ktorý je na parcele C-KN č. 238

 

2.  Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebísk, ktorým je Obec Detvianska Huta, na oprávnené osoby, na poskytovateľov služieb na pohrebiskách a na návštevníkov pohrebísk.

 

§ 2

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku nasledovné služby:

a/ správa a údržba pohrebiska,

b/ správa a údržba komunikácií,

c/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d/ nájom hrobového miesta,

e/ zverejňovanie informácií o pohrebisku na pohrebisku,

f/ odvoz odpadu.

g/ dom smútku vybavený chladiacim katafalkom

 

2/ Ostatní prevádzkovatelia služieb na pohrebisku zabezpečujú:

a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

b/ pochovávanie zabezpečujú pohrebné služby podľa §9

c/ kamenárske práce vykonávajú firmy podľa požiadaviek pozostalých podľa § 4

 

§ 3

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska pri zabezpečovaní činností súvisiacej s pohrebiskom je povinný zabezpečiť najmä:

a/ prevádzkovanie pohrebiska v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom,

b/ starať sa o celkový vzhľad pohrebiska,

c/ starať sa o zeleň na pohrebiskách,

d/ vykonávať údržbu a čistenie komunikácií,

e/ spravovať a udržiavať objekt nachádzajúci sa na pohrebisku,

f/ starať sa o dodávku vody na pohrebisku,

g/ starať sa o oplotenie pohrebiska,

h/ zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku a odvoz odpadu z areálu pohrebiska, ktorý sa   vyváža podľa potreby, najmenej 1x mesačne,

i/ zriaďovať hrobové miesta,

j/ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky v zmysle zákona 470/2005 Z. z.

k/ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

l/ zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť  cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.

m/ prenechať za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo  ľudských ostatkov, alebo popola,

n/ viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska podľa zákona 470/2005 Z.  z.

o/ písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota za ktorú bolo nájomné  zaplatené,

p/ ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté tleciu dobu  primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu,

r/ ak príslušenstvo hrobného miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy,

s/ ochranné pásmo pohrebiska je 50 m, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani  umiestňovať stavby.

 

§ 4

Povinnosti prevádzkovateľov služieb

l. Prevádzkovateľ kamenárskych služieb pri výkone prác je povinný preukázať sa prevádzkovateľovi pohrebiska písomným súhlasom, resp. objednávkou nájomcu hrobového miesta.

2. Prevádzkovatelia služieb na pohrebisku sú povinní zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri prácach vyviezť z pohrebiska na vlastné náklady.

3. Prevádzkovatelia služieb vykonávajúci práce na pohrebisku sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska a v prípade vstupu motorovým vozidlom musia mať písomné povolenie k vstupu od prevádzkovateľa pohrebiska.( Príloha č. 1)

4. Prevádzkovatelia služieb sú povinní v prípade využitia iných hrobových miest dať tieto do pôvodného stavu najneskôr do 7 dní odo dňa ich využitia.

 

§ 5

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

l. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe písomnej zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom.

2. Nájomnou zmluvou prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy prechádza na dedičov ak je dedičov viac, na dediča, ktorý sa prihlásil ako prvý. Prevod nájmu za hrobové miesto, ktoré bolo už prenajaté, môže nájomca vykonať v prospech tretej osoby len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.

5. Nájomca je povinný:

a/ na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a k nemu bezprostredne  prislúchajúce okolia do vzdialenosti 0,5 m od hranice hrobového miesta tak, aby nebol narušený  estetický vzhľad pohrebiska a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov  potrebné na vedenie evidencie hrobového miesta, hrobové miesto musí byť pokosené,  odburinené a očistené od rôznych nánosov,

b/ osadiť pomník tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta

c/ po uložení telesných pozostatkov do doby zhotovenia pomníka označiť hrobové miesto  dreveným krížom, alebo drevenou tabuľkou s uvedením mena a priezviska zomretého, dátum  narodenia a úmrtia,

d/ po zaplatení hrobového miesta upraviť na vlastné náklady povrch hrobového miesta spôsobom  na pohrebisku obvyklým a len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,

e/ ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, nájomca  hrobového miesta je povinný zabezpečiť vykonanie nápravy,

f/ demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov alebo ich súčasti je nájomca hrobového miesta  povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý o tom vedie evidenciu.

6. Nájomca môže len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska vykonávať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať kríky a stromy, zrealizovať výrub drevín a umiestňovať lavičky.

7. Pri manipulácií s príslušenstvom hrobového miesta nesmie nájomca odkladať na iné hrobové miesto alebo ich opierať o susedné hroby.

 

§ 6

Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:

a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,  b/ sa pohrebisko ruší,

c/ nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta.

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku l písm. a/ a b/ musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie zmluvy

a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť,

b/ keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

4. Ak mu nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu v informačnej skrinke na pohrebisku.

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu.

 

§ 7

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať schválený prevádzkový poriadok pohrebiska a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

2. Ďalej sú povinní na pohrebisku:

a/ správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nerobiť hluk, nefajčiť, nepoužívať  alkoholické nápoje a omamné látky, nepoškodzovať pomníky, zeleň, objekty a zariadenia,  nepúšťať prenosné nosiče zvuku,

b/ nezakladať oheň, nepáliť trávu a odpad,

c/ rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na tom vyhradenom mieste tak,  aby nevznikol požiar,

d/ ukladať odpad na určené miesta.

3. Na pohrebisko je zakázaný vstup s akýmkoľvek zvieraťom.

4. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok.

5. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to:

a/ na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu,

b/ na dopravu nevládneho alebo zdravotne postihnutých osôb,

c/ na odvoz a dovoz kontajnerov na odpad,

d/ na výrub drevín.

e/ na údržbu náhrobných kameňov

V prípade nedodržania podmienok tohto prevádzkového poriadku môže vodiča s motorovým vozidlom prevádzkovateľ vykázať.

 

§ 8

Otváracia doba pohrebiska

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti počas celého roka denne od 7.00 hod do 22.00 hod.

2. Prevádzkovateľ môže dočasne zakázať alebo obmedziť vstup na pohrebisko v prípade, ak sa na pohrebisku vykonáva exhumácia alebo v prípade, ak je ohrozená bezpečnosť návštevníkov.

 

§ 9

Spôsob ukladania a plán miest na pochovávanie

1. Pochovávanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobových miest zabezpečujú prevádzkovatelia pohrebných služieb do hrobových miest za podmienok určených prevádzkovateľom pohrebiska.

2. O tom, v ktorom mieste pohrebiska majú byť uložené ľudské pozostatky rozhoduje prevádzkovateľ pohrebiska na základe evidencie pochovávania a po dohode s budúcim nájomcom hrobového miesta. Každé hrobové miesto má pridelené číslo. Evidencia miest na pochovávanie je vedená v zošite nachádzajúcom sa na obecnom úrade.

3. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď.

4. Hĺbka hrobu na ukladanie ľudských pozostatkov pre dospelú osobu a dieťa staršie ako l0 rokov musí byť najmenej 1,6 m a pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.

5. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m (s výnimkou už vybudovaných hrobov, kde je vzdialenosť menšia), rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške min. 1,2 m.

6. Prehĺbený hrob musí byť najmenej 2 m.

7. Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:

- jednohrob (hrobka) dospelého 110 x 245 cm

- dvojhrob (hrobka) dospelého 210 x 245 cm

- pre trojhrob (hrobku) dospelých 310 x 245 cm

- pre hrob dieťaťa do 6 rokov 80 x 140 cm

- pre hrob dieťaťa od 7 do 14 rokov 90 x200 cm

Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 100 x 100 cm

8. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť na úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkoch a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej l meter.

9. Urnu s popolom možno ukladať do hrobového miesta, na uloženie urny do existujúceho hrobového miesta sa vyžaduje súhlas nájomcu hrobového miesta a správca pohrebiska musí byť informovaný o uložení urny.

10. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské pozostatky exhumovať na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bolo mesto.

 

§ 10

Tlecia doba

1.Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe do uplynutia tlecej doby, ktorá je 10 rokov.

 

§ 11

Evidencia pohrebiska

Evidencia hrobových miest obsahuje:

a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,

b/ dátum jej narodenia a úmrtia

c/ dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením čísla hrobového miesta

d/ meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu ak ide o právnickú osobu,

e/ dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,

f/ údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.

Prevádzkovateľ pohrebiska má spracovanú evidenciu hrobových miest a na základe toho si obstarávateľ pohrebu vyberie hrobové miesto.

Pochováva sa do nových hrobov, ale tiež po uplynutí tlecej doby (10 rokov) sa pochováva do starých hrobov.

 

§ 12

Cenník služieb

Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu na dobu 10 rokov sú nasledovne:

- prvý poplatok za jednohrob na 10 rokov 33,20 € /1.000,- Sk

- udržiavací poplatok jednohrobu na l0 rokov 16,60 €/ 500,- Sk

- prvý poplatok za dvojhrob na 10 rokov 66,38 €/2.000,- Sk

- udržiavací poplatok za dvojhrob na 10 rokov 33,20 € / 1 000,- Sk

- prvý poplatok za detský hrob na 10 rokov 16,60 €/ 500,- Sk

- udržiavací poplatok za detský hrob na 10 rokov 16,60 € / 500,- Sk

- prvý poplatok za urnový hrob do 10 rokov 16,60 €/ 500,- Sk

- udržiavací poplatok za urnový hrob na 10 rokov 16,60 €/ 500,- Sk

- dom smútku za 1 deň 6,64 €/ 200,- Sk, max. 16,60 € / 500,- Sk

 

§ 13

Zrušenie pohrebiska

l. Pohrebisko môže zrušiť len Obec Detvianska Huta. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

V opačnom prípade je možné pohrebisko zrušiť len na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

2. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumáciu a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto na inom pohrebisku.

 

§ 14

Sankcie

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 zákona o pohrebníctve a iné právne delikty podľa § 31 uvedeného zákona.

 

§ 15

Záverečné ustanovenie

1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2005 v časti poplatky za užívanie majetku obce odst. 1 , písm. n) a o).

2. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute uznesením č. 61/OZ/2007 z dňa 31. 08. 2007.

3. Toto nariadenie bolo na úradnej tabuli mesta vyvesené dňa 13.08.2007.

4. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Jana Hrončeková

starostka obce

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
slabý dážď 13 °C 7 °C
streda 28. 9. polojasno 15/5 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 12/9 °C
piatok 30. 9. slabý dážď 13/9 °C