Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

VZN č. 5/2009

VZN č. 5/2009Obec Detvianska Huta v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, separovaný odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE

O DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTI,

O  DANI  ZA  PSA,

O  DANI ZA UBYTOVANIE,

DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

A O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE, SEPAROVANÉ A DROBNÉ

STAVEBNÉ ODPADY

 

č. 5/2009

o podmienkach určovania a vyberania daní a miestnych poplatkov na území

Obce Detvianska Huta

ÚVODNÉ  USTANOVENIE

§ 1 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, separované odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza na rok 2010 s účinnosťou od 1. januára 2010:

- daň z nehnuteľnosti,

- daň za psa,

- daň za ubytovanie

- daň za nevýherné hracie prístroje

-  miestny poplatok a komunálne, separované a drobné stavebné odpady

 

(2) Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov, dani za psa, dani za ubytovanie a miestny poplatok sú uvedené v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a separované odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka, predmet dane, základ dane, základné ročné sadzby dane, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

 

(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v odseku 1 je kalendárny rok

 

PRVÁ ČASŤ DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

§ 2 

(1) Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

(2) Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Detvianska Huta uvedené v ust. § 6, § 10 a § 14 zákona.

 

Čl. I 

D A Ň Z  P O Z E M K O V 

§ 3 

Daňovník

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona.

 

§ 4 

Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 . Hodnota pozemku je 0,0896 € / 2,70 Sk.

(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu  trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 . Hodnota pozemku je 0,0229 € / 0,69 Sk.

(3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb za ostatné hospodársky využívané plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 . Hodnota pozemku je podľa znaleckého posudku je 0,135 € / 4,04 Sk.

(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavaná plocha a nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmer pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 . Hodnota pozemku je 1,32 € / 40,- Sk

4) Základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmer pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 . Hodnota pozemku je 13,27 € / 400,-Sk

 

§ 5 

Sadzba dane

(1)Ročná sadzba dane z pozemkov je pre

- ornú pôdu a trvalé trávne porasty 0,30 %.

- záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy 0,60 %

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,30 %

 

Čl. II

D A Ň Z O  S T A V I E B

§ 6 

Daňovník

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona

 

§ 7 

Predmet dane

Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. § 10 zákona.

 

§ 8 

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 . Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozšírenejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

§ 9 

Sadzba dane

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celej obci určuje (§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:

a) 0,054 € / 1,60 Sk/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

b) 0,054 € / 1,60 Sk/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu

c) 0,20 € / 6,00 Sk/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

d) 0,17 € / 5,00 Sk/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov

e) 0,40 € / 12,00 Sk/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu

f) 0,34 € / 10,00 Sk/m2 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

g) 0,20 € / 6,00 Sk/m2 za ostatné stavby

(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,027 € / 0,80 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

 

Čl. III

DAŇ Z BYTOV

§ 10 

Daňovník

Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona.

 

§ 11 

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov sa v celej obci určuje ( § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:

0,067 € / 2,00 Sk/m2 za byty a nebytové priestory

 

Čl. V 

§ 12 

Vyrubenie a platenie dane

1. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 0,67 € / 20,- Sk nebude vyrubovať ani vyberať.

2. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru.

 

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ ZA PSA

§ 13 

Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 14 

Sadzba dane

(1) Sadzba dane je stanovená za jedného psa a kalendárny rok:

a) za psa chovaného na území celej obce sa určuje sadzba dane vo výške 3,32 € / 100,- Sk,

(2) Za vydanú známku na psa je stanovený poplatok 0,67 € / 20,- Sk/ks

 

§ 15 

Oslobodenie od dane

Od poplatku sú oslobodené:

a) nevidomé osoby

b) dôchodca s príjmom na hranici životného minima bývajúci sám

c) bezvládna osoba, alebo osoba, ktoré je držiteľom preukazu ZŤP

 

§ 16 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

§ 17 

Evidencia psov a sankcie za pohyb psov na verejných priestranstvách

(1) Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby psy známkou boli označené. Stratu známky je vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na Obecný úrad v Detvianskej Hute.

(2) V prípade, že sa bude na verejných priestranstvách v obci pohybovať pes nekontrolovane, alebo nebude označený známkou je obec oprávnená vyrubiť vlastníkovi psa pokutu v sume 6,64 € / 200,- Sk. Pri opätovnom zistení pokutu až 16,60 € / 500,- Sk.

(3) Za túlavého psa, ktorý sa chova agresívne a voľne sa pohybuje po obci aspoň 24 hodín je obec oprávnená vyrubiť vlastníkovi psa pokutu vo výške 33,20 € / 1.000,- Sk.

 

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 18 

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

 

§ 19 

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

 

§ 20 

Sadzba dane

Sadzba dane je 0,335 € / 10,- Sk na osobu a prenocovanie.

 

§ 21 

Vyberanie dane a spôsob preukazovania daňovej povinnosti

(1) Platiteľom dane jej prevádzkovateľ zariadenia.

(2) Platiteľ dane je povinný:

a) registrovať sa do 30 dní do vzniku daňovej povinnosti.

b) vyberať daň od ubytovaných osôb a vydať každému ubytovanému potvrdenie o zaplatení tejto dane

c) viesť preukazateľnú evidenciu o ubytovaných osobách – knihu ubytovaných hostí, ktorú na požiadanie správcu dane predloží na účely overenia správnosti odvodu dane

d) vždy do 15. dňa po uplynutí príslušného polroka podať písomné hlásenie za predchádzajúci polrok o počte a dobe ubytovaných osôb v zariadení

(2)Daň správca dane vyrubí platobným výmerom

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 22 

Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

 

§ 23 

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

§ 24 

Základ dane

Základ dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

§ 25 

Sadzba dane

Sadzba poplatku je 79,67 € / 2.400,- Sk za každý nevýherný hrací automat a kalendárny rok.

 

§ 26 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1)Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

(2)V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňvacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 56 zákona 582/2004 Z.z., správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

 

PIATA ČASŤ

Miestny poplatok za komunálne odpady, separované odpady a drobné stavebné odpady

§ 27 

Predmet poplatku

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne a separované odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Detvianska Huta.

 

§ 28 

Poplatník

(1) Poplatníkom je osoba uvedená v § 77 ods.2, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, separované odpady a drobné stavebné odpady.

(2) U poplatníkov podľa ods. 1 sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Obce Detvianska Huta (trvalý a prechodný pobyt).

(3) Poplatok platí:

a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,

c) ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre obec vyberať a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.

(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.

 

§ 29 

Určené obdobie

Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.

 

§ 30 

Sadzba poplatku

(1) Pre poplatníkov uvedených v § 77 zák. 582/2004 odst. 2 pís. a:

a) 0,02 € /0,603 Sk za osobu a kalendárny deň (t.j. 7,31 € / 220,- Sk za osobu a rok) Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade, že poplatník plní povinností aj za ostatných členov domácnosti, jeho celková výška poplatku sa vypočíta ako súčet poplatkov všetkých členov domácnosti určených tak, ako je uvedené v prvej vete. Pri určovaní počtu členov domácnosti sa vychádza z evidencie obyvateľstva k aktuálnemu dňu vystavenia platobného výmeru.

b) 0,02 € /0,603 Sk (t.j. 220,- Sk za nehnuteľnosť a rok) Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých je poplatník oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce.

(2) Pre poplatníka uvedeného v § 77 zák. 582/2004 odst. 2 pís. b a c: 0,02 € /0,603 Sk

Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku, počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých poplatníkovi vzniká poplatková povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie.

 

§ 31 

Určenie poplatku

(1) Poplatok a ukazovateľ produkcie sa určí v zmysle § 79 zák. 582/2004 nasledovne:

a) pre poplatníka podľa § 77 ods.2 a) zákona sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať

b) poplatok pre poplatníka podľa§ 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu (§ 79, ods. 3  zák. 582/2004)

(2) Poplatník podľa ods. 1 písm. b) ktorý poskytuje ubytovacie služby je povinný priznať si daň vždy k 15. dňu v mesiaci po skončení polroka v zdaňovacom období.

(3) Koeficienty sú stanovené nasledovne: Koeficient 0,1: - zariadenia poskytujúce ubytovanie Koeficient 0,5: - administratívna činnosť, obchodná činnosť (predajne) , školy, školské zariadenia, škôlky, stolárske dielne, spracovanie dreva, poľnohosp. a živočíšna výr., stavebná činnosť

Koeficient 0,15: - pohostinstvá

(2) Poplatky vypočítané podľa odsekov 1-3 sa vyrubujú na kalendárny rok a zaokrúhľujú na celé koruny nadol

 

§ 32 

Vyrubenie poplatku

(1)Obec vyrubí poplatok platobným výmerom. Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Detvianskej Hute.

 

§ 33 

Splatnosť poplatku

Poplatok je splatný: - pri platení naraz : do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru /PV/ - pri platení v splátkach: v dvoch rovnakých splátkach, nasledovne:

I. splátka : do 15 dní od právoplatnosti PV

II. splátka: do 30. septembra Spôsob platenia /jednorazovo alebo na splátky/ si poplatník určí prvou úhradou v stanovenom termíne /do 15 dní od právoplatnosti PV/. Ak nebude dodržaný termín splatnosti , bude správca považovať možnosť platenia v splátkach za nevyužitú.

 

§ 34 

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci údaje uvedené v § 80 zákona 582/2004 Z.z.

 

§ 35 

Zníženie a odpustenie poplatku

(1) Poplatok za komunálne odpady, separované odpady a drobné stavebné odpady obec na základe žiadosti poplatníka:

a) odpustí za obdobie, za ktoré sa poplatník preukázateľne v určenom období dlhodobo (t.j. minimálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov) zdržiava alebo zdržiaval mimo trvalého bydliska. K písomnej žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu (pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a pod., nie staršie ako 1 rok)

b) zníži o 30 % za nezaopatrené dieťa vo veku do 18 rokov – toto zníženie správca prizná za každého člena domácnosti, ktorý spĺňa vekovú hranicu, bez podania žiadosti /podľa údajov z evidencie obyvateľstva/.

Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 60 dní odkedy udalosť, pre ktorú poplatník žiada odpustenie poplatku nastala. V prípade, že dôvod na odpustenie poplatku ktorý si poplatník uplatnil v jednom kal. roku pretrváva aj v ďalšom kalendárnom roku, je nutné podať žiadosť za každé zdaňovacie obdobie zvlášť. Najneskôr však do 30 dní od začiatku ďalšieho zdaňovacieho obdobia.

Ak poplatník nepredloží vecne príslušný doklad, správca na čestné prehlásenie pri znižovaní, prípadne odpúšťaní poplatku prihliada.

Správca odpustí poplatok v plnej výške v prípade, ak poplatník predloží doklad o úhrade poplatku v inej obci /meste/, kde sa počas celého kalendárneho roka zdržiava. V prípade, že bolo poplatníkovi priznané zníženie podľa odstavca 1, písmeno a, nie je možné zároveň odpustiť pomernú časť poplatku podľa odstavca 1, písmeno b,.

 

§ 36 

Zvoz a zhromažďovanie odpadu

(1) Obec zabezpečí súvislé zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

(2) Občania, ktorí objemný odpad majú sú povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.

(3) V obci sa počnúc 1.1.2005 zaviedlo separovanie komunálneho odpadu. V domácnostiach sa budú vytrieďovať plasty, papier a sklo do osobitných vriec, ktorých odvoz zabezpečí obec v súlade s harmonogramom zberu odpadu na rok 2010

(4) Občania, ktorí vytriedili odpad z domácnosti s obsahom škodlivín tento dopravia na miesto určené na dočasné uloženie. Miesto určené na dočasné uloženie tohto odpadu je zberný dvor pri budove kultúrneho domu.

(5) Občania, ktorí majú drobný stavebný odpad ohlásia túto skutočnosť na obecnom úrade. Odvoz odpadu zabezpečí obec na náklady pôvodcu odpadu.

(6) Obec pri nakladaní s odpadom bude postupovať v súlade s Programom odpadového hospodárstva schváleným Okresným úradom v Detve, odbor životného prostredia pod č. j. A2002/16543/5MP s právoplatnosťou od 03.01.2003 a zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

 

§ 37 

Zrušujúce ustanovenia

1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2008.

 

§ 38 

Záverečné ustanovenia

Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie na úradnej tabuli Obce Detvianska Huta dňa 16.11.2009, zvesené dňa 07.12.2008 . Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 174/OZ/2009 zo dňa 11.12.2009 a po schválení bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Detvianska Huta dňa 15.12.2009.  Účinnosť nadobúda 01.01.2010.

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
slabý dážď 13 °C 7 °C
streda 28. 9. polojasno 15/5 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 12/9 °C
piatok 30. 9. slabý dážď 13/9 °C