Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

VZN č. 3/2009

VZN č. 3/2009

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Detvianska Huta č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p/, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydalo toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok I 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 

Predmet úpravy

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobnejšie upravuje pôsobnosť Obce Detvianska Huta vo veciach:

a/ o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby (opatrovateľskú službu, sociálnu službu v zariadeniach opatrovateľskej služby s celoročným a denným pobytom, sociálnu službu v zariadení pre seniorov),

b/ zabezpečovania sociálnych služieb,

c/ poskytovania opatrovateľskej služby

d/ o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb.

 

Článok II

KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 2 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti sa sociálnu službu podľa § 1 tohto VZN sa podáva na Obecný úrad v Detvianskej Hute.

2. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže sa v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä:

a/ meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),

b/ dátum narodenia,

c/ trvalý pobyt,

d/ rodinný stav,

e/ štátne občianstvo,

f/ druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, a ak ide o sociálne služby v zariadení aj formu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

4. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

5. Obec Detvianska Huta na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálne službu, ktorý obsahuje:

a/ stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

b/ znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

c/ návrh druhu sociálnej služby,

d/ určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

6. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže Obec Detvianska Huta použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

7. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní.

8. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje pre Obec Detvianska Huta Mesto Hriňová, odbor školstvá a sociálnych vecí, ktorý eviduje a vedie celú spisov agendu.

9. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálnu službu, nemá odkladný účinok.

 

§ 3 

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Detvianska Huta, do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu Obce Detvianska Huta osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec v písomnej vyzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.

3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinný na výzvu Obce Detvianska Huta zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa uvedené fyzické osoby tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný Obci Detvianska Huta alebo poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením, preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Ak fyzická osoba nesplní túto povinnosť, Obec Detvianska Huta, je povinná pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa § 3 tohto nariadenia.

 

Článok III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O UHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY

§ 4 

Úhrada za sociálnu službu

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie:

a/ opatrovateľskej služby

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

3. Prijímateľ sociálnej služby si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu rieši najmä užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku.

4. Na účely úhrady za sociálnu službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje a príplatok na dieťa, ktorému sa sociálna služba poskytuje.

5. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.

 

§ 5 

Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom.

1. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v tomto §.

2. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako sú sumy ustanovené v tomto paragrafe a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.

3. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom (Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

4. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v tomto paragrafe a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne  ich príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom (601/2003).

5. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a občan zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka mesta, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

6. Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u fyzických osôb sa za fyzické osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného predpisu.

 

§ 6 

Účasť rodiny na úhradách

1. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

2. Ak podľa tohto nariadenia nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.

3. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

 

Čl. IV

POSKYTOVANIE A ZABEZPEČOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 7 

Všeobecné ustanovenia

1.Obec Detvianska Huta v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:

a)poskytne sociálnu službu,

b)zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel, a ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súhlasí, alebo

c)zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až b) tohto nariadenia.

2.Obec Detvianska Huta zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle ods. 1 písm. b) a c) tak, že uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa budúci poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto službu poskytnúť.

 

§ 8 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1.Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.

2.Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na Obecný úrad Detvianska Huta. Žiadosť obsahuje najmä:

a)meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,

b)dátum narodenia, trvalý a prechodný pobyt,

c)druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať,

d)potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,

e)doklady o majetkových pomeroch,

f)deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, a ak sa má poskytovať odľahčovacia služba, obdobie trvania tejto služby,

g)iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

3.Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

4.Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje najmä:

a)označenie zmluvných strán,

b)druh poskytovanej sociálnej služby,

c)vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,

d)deň začatia poskytovania sociálnej služby,

e)dobu poskytovania sociálnej služby,

f)miesto poskytovania sociálnej služby,

g)sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,

h)podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,

i)dôvody odstúpenia od zmluvy,

j)sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona o sociálnych službách.

5.V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.

6.Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce Stožok, poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.

7.Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

8.Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto nariadenia, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

9.Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

10.Obec Detvianska Huta, ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak

a)prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,

b)prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa ods. 9/ tohto paragrafu,

c)Obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. Obec Detvianska Huta je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.

11.Na vzťahy neupravené týmto nariadením vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.

 

Článok V 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

§ 9 

Vyživovacia povinnosť

1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú.

2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho schopnosti a možnosti k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.

 

§ 10 

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území Obce Detvianska Huta:

a) fyzickej osobe s trvalým pobytom v Obci Detvianska Huta, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

 

§ 11 

Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu

1. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a/ ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,

c/ ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,

d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

2. Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe

a/ vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

b/ vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,

c/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie; poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

 

§ 12 

Poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby.

2. Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky tohto nariadenia a má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 4 zákona o sociálnych služieb. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Obec Detvianska Huta v hodinách. Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

4. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana.

5. Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu splnenia podmienok na poskytovanie opatrovateľskej služby.

6. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni v čase od 7,15 do 15,30 hod;

7. Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadení sociálnych služieb alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je prijímateľ sociálnej služby alebo rodinní príslušníci, povinní písomne vyzvať poskytovateľa k zmene zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo jej zrušenie. V prípade ak prijímateľ opatrovateľskej služby alebo rodinní príslušníci nedoručia Obci Detvianska Huta do 30 dní výzvu podľa predchádzajúcej vety, Obec Detvianska Huta odstúpi od uzatvorenej zmluvy.

 

§ 13 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu

1.Úhrada za opatrovateľskú službu pre občanov Obce Detvianska Huta sa stanovuje vo výške 0,40 € za hodinu.

 

§ 14 

Rozsah a spôsob úhrady

1. Úhrada za opatrovateľskú službu v príslušnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej opatrovateľskej služby v prepočte na 22 pracovných dní.

2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ opatrovateľskej služby podľa počtu poskytnutých hodín opatrovateľskej služby najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla.

Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si prijímateľ opatrovateľskej služby dohodne s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 

Článok VI

SPOLOČNE, PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15 

Spoločné ustanovenia

1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu sa primerane použije zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník.

2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

§ 16 

Prechodné ustanovenia

1. Sociálne služby, ktoré sa fyzickej osobe poskytovali k 31. 12. 2008, sa po tomto dni poskytujú podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona účinného od 1. januára 2009 a platného všeobecne záväzného nariadenia.

 

§ 17 

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 11.12.2009 uznesením č. 172/OZ/2009 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Detvianska Huta, t. j. 30.12.2009.

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Vyvesené na pripomienkovanie dňa: 16.11.2009, zvesené 05.12.2009

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
mierny dážď 14 °C 7 °C
streda 28. 9. oblačno 14/6 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 11/9 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 15/11 °C