Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

VZN č. 3/2008

VZN č. 3/2008

Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008,

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Detvianska Huta

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole.

(2) Pre účely tohto nariadenia sú školami Základná škola Milana Kolibiara v Detvianskej Hute a Materská škola v Detvianskej Hute.

 

§ 2 

Materská škola

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa od 01. 01. 2009 sumou 4,00 € .

(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

(3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom.

 

§ 3 

Školské stravovacie zariadenia

(1) Školská jedáleň ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky vydané MŠ SR v zmysle § 140 ods.8,9,10 a § 141 ods. 4,5,6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2008.

(2) Obec Detvianska Huta ako zriaďovateľ školského stravovacieho zariadenia v súlade s uvedeným zákonom § 140 ods. 9 a 10 určuje výšku príspevku, ktorú uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami nasledovne:

a)

MATERSKÁ ŠKOLA (stravníci od 2 do 6 rokov)

D

Obed

Ol.

Cena potravín

Úhrada spolu

0

1

2

3

4=1+2+3

 

Od 1.1.09 v €

0,27

0,59

0,20

 

1,06 €

c)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – I. stupeň (stravníci žiaci od 6 do 11 rokov)

Desiata

Obed

Cena potravín

Úhrada spolu

0

1

 

2

3=1+2

Od 1.1.09 v €

0,33

0,90

 

1,23 €

d)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – II. stupeň (stravníci žiaci od 11 do 15 rokov)

Desiata

Obed

Cena potravín

Úhrada spolu

0

1

 

2

3=1+2

Od 1.1.09 v €

0,33

0,96

 

1,29 €

e)

ZÁKL. ŠKOLA Dospelí stravníci – zamestnanci školy

Úhrada zamestnanca

Úhrada zamestnávateľa

Úhrada spolu

 

 

Soc.fond

zamestnávateľ

 

Od 1.1.09 v €

0,82

0,17

1,21

2,20 €

f)

ZÁKL. ŠKOLA Dospelí stravníci – dôchodcovia – bývalí zamestnanci školy

Cena potravín

Príspevok na ostatné náklady hradený stravníkom

Úhrada spolu

0

1

2

3=1+2

Od 1.1.09 v €

1

0,30

1,30 €

g)

ZÁKL. ŠKOLA Dospelí stravníci

Iní – cudzí

Cena potravín

Príspevok na ostatné náklady hradený stravníkom

Úhrada spolu

0

1

2

3=1+2

Od 1.1.09 v €

1

1,20

2,20 €

h) ŠKOLA v PRÍRODE, n.o. – materská škola

Cena potravín

Ostatné náklady

Úhrada spolu v €

raňajky

desiata

obed

olovrant

1. večera

2. večera

spolu

0,33

0,29

0,69

0,26

0,59

0,16

2,32

1,20

3,52

i) ŠKOLA v PRÍRODE, n.o. – I. stupeň ZŠ

Cena potravín

Ostatné náklady

Úhrada spolu v €

raňajky

desiata

obed

olovrant

1. večera

2. večera

spolu

0,33

0,23

1,09

0,16

0,73

0,16

2,70

1,20

3,90

j) ŠKOLA v PRÍRODE, n.o. – II. stupeň ZŠ

Cena potravín

Ostatné náklady

Úhrada spolu v €

raňajky

desiata

obed

olovrant

1. večera

2. večera

spolu

0,36

0,23

1,16

0,16

0,76

0,16

2,83

1,20

4,03

k) ŠKOLA v PRÍRODE, n.o. – vedúci, lyžiarske kurzy, UNB zahraniční

Cena potravín

Ostatné náklady

Úhrada spolu v €

raňajky

desiata

obed

olovrant

1. večera

2. večera

spolu

0,36

0,23

1,26

0,16

0,79

0,16

2,96

1,20

4,16

l) ŠKOLA v PRÍRODE, n.o. – tábory, sústredenia

Cena potravín

Ostatné náklady

Úhrada spolu v €

raňajky

desiata

obed

olovrant

1. večera

2. večera

spolu

0,36

0,23

1,26

0,16

0,79

0,33

3,13

1,20

4,33

Poznámka: Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 15 – 18/19-ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce ( § 152 odst. 3 Zákona č. 311/2001 Z.z. ) a Zákona o sociálnom fonde (152/1994 Z.z.).

Režijné náklady – ide o čiastočný príspevok na rež. náklady platené zákonným zástupcom žiaka. Školské stravovacie zariadenie (školská jedáleň) v zmysle Metodickej príručky pre školské stravovne vydanej MŠ SR v roku 2007 vypracuje Prevádzkový poriadok školského stravovacieho zariadenia, v ktorom bližšie vyšpecifikuje organizáciu prevádzky, spôsob objednávania a úhrady za stravu, ako aj ďalšie náležitosti podľa „Vzorového prevádzkového poriadku“, ktorý bol doručený všetkým školským stravovacím zariadeniam.

 

§ 4 

Školský klub detí

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou školského klubu detí, prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka od 01. 01. 2009 sumou 2,00 €.

(2) Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy.

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia

(1) Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto všeobecne záväznom nariadení bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.

(2) Ceny uvedené v tomto VZN sa pri platbách občanov v eurách zaokrúhlia na najbližší eurocent.

(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa rušia doteraz platné vnútorné usmernenia a pokyny obce Detvianska Huta, pre úhradu čiastočných nákladov na činnosť uvedených školských zariadení.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Detvianska Huta dňa 12. septembra 2008 uznesením č. 54/OZ./2008 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia , t.j. 01.októbra 2008.

 

Jana Hrončeková

starostka obce

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 25. augusta 2008.

Pripomienky (písomné ) k návrhu boli uplatnené v počte 0.

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa 15. septembra 2008.

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 02.10.2008

Všeobecne záväzné nariadenie bolo dodatkom č. 1/2010 zo dňa 14. 04.2010 uznesením č. 204/OZ/2010 zmenené. Dodatok je vo VZN zapracovaný.

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
slabý dážď 13 °C 7 °C
streda 28. 9. polojasno 15/5 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 12/9 °C
piatok 30. 9. slabý dážď 13/9 °C