Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

VZN č. 2/2009

VZN č. 2/2009

Obec Detvianska Huta v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 2/2009

o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území Obce Detvianska Huta a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie

1. Toto VZN upravuje dodávku pitnej vody z verejného vodovodu odberateľom na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v čase jej nedostatku.

2. Určuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou v Obci Detvianska Huta.

3. Stanovuje uloženie pokuty právnickej a fyzickej osobe za porušenie VZN vydaného podľa § 36 Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 

§ 2 

Prerušenie, alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu

1. Základné ustanovenia:

Za nedostatok pitnej vody sa považuje nedostatok vody vo verejnom vodovode spôsobený nedostatočnou výdatnosťou vodného zdroja, ktorá klesla pod odber povolený orgánom štátnej vodnej správy , alebo čiastočným, prípadne úplným vyradením vodného zdroja z prevádzky pre nevyhovujúcu kvalitu vody . Obmedzovanie zásobovania pitnou vodou z verejných vodovodov pri nedostatku pitnej vody sa riadi regulačnými stupňami odberu vody.

Regulačný stupeň č. 1 - Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o viac ako 15% oproti odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje v zníženom objeme dosahujúcom 85% súčastnej spotreby, pričom platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody na iné účely. Pre odberateľov bude vyhlásený zákaz odoberania vody na :

-> polievanie súkromných a komunálnych záhrad hadicami a postrekom, umývanie splachovanie a kropenie komunikácii a verejných priestranstiev

-> kropenie verejnej zelene a ihrísk

-> umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov hadicami .

Regulačný stupeň č. 2 - Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o 30% oproti odporúčanej výdatnosti, alebo vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č.2. Dodávka sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 70% súčastnej spotreby vody, pričom zároveň platia opatrenia na používanie pitnej vody na polievanie záhrad, verejných priestranstiev, ihrísk, umývanie áut a na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávok pitnej vody najväčším odberateľom. Zákaz odoberania vody zahrňuje opatrenia regulačného stupňa č. 1 rozšírené o obmedzenia :

-> na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávok pitnej vody najväčším odberateľom.

-> dodávky vody na účely, pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné,

Regulačný stupeň č. 3 - ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 70% oproti odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov z prevádzky, alebo zničeniu úseku verejného vodovodu. Dodávka pitnej vody sa verejným vodovodom zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30% súčastnej spotreby pri platných obmedzujúcich opatreniach. Zákaz odoberania vody zahrňuje opatrenia regulačného stupňa č. 1 a 2 rozšírené o časové regulovanie dodávky vody do spotrebiska alebo ich jednotlivých častí.

Regulačný stupeň č. 4 - znamená dodávku pitnej vody v rozsahu núdzového zásobovania obyvateľstva (v domácnostiach, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach apod.) v množstve minimálne 15 l na obyvateľa za deň.

 

Prevádzkovateľ verejného vodovodu - je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody bez predchádzajúceho upozornenia v nasledovných prípadoch:

-> Mimoriadnej udalosti

-> Pri poruche na verejnom vodovode

-> Pri ohrození života a zdravia ľudí, alebo majetku,

-> Pri obmedzení zásobovania vodou,

Prevádzkovateľ verejného vodovodu - je povinný bezodkladne oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu príslušnému orgánu na ochranu zdravia a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, hasičským jednotkám a obci v nasledovných prípadoch:

-> Mimoriadnej udalosti

-> Pri poruche na verejnom vodovode

-> Pri ohrození života a zdravia ľudí, alebo majetku,

Prevádzkovateľ verejného vodovodu - je povinný oznámiť do 24 hodín oznámiť prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody dotknutým odberateľom v nasledovných prípadoch:

-> Pri poruche na verejnom vodovode

-> Pri obmedzení zásobovania vodou,

 

V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody:

- pri poruche na verejnom vodovode ,

- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

- pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,

- pri obmedzení zásobovania vodou,

- pri poruche na vodovodnej prípojke v prípade, ak je vodovodná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu

je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, a to spôsobom dohodnutým s vlastníkom verejného vodovodu v medziach technických možností a miestnych podmienok alebo ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu.

V prípade prerušenia dodávky pitnej vody verejným vodovodom z dôvodu mimoriadnej udalosti prevádzkovateľ verejného vodovodu postupuje v súlade so zákonom NR SR číslo 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovodu podľa charakteru poruchy a technických možností obec bezodkladne oznámi odberateľom spôsob zásobovania obyvateľstva vodou

- Ak to charakter poruchy a technické možnosti verejnej vodovodnej siete umožňujú bude oznámené časové rozpätie, kedy bude zabezpečené minimálne zásobovanie pitnou vodou verejnou vodovodnou sieťou,

- Ak charakter poruchy a technické možnosti verejnej vodovodnej siete neumožnia minimálne zásobovanie pitnou vodou verejnou vodovodnou sieťou zabezpečí obec náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na stanovených stanovištiach.

 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť odberateľovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z nasledovných dôvodov:

-> pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,

-> ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,

-> ak zariadenie odberateľa alebo spôsob odberu vody je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody,

-> ak neumožní odberateľ prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke

-> ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky ,

-> ak odberateľ alebo producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na svojej vodovodnej prípojke, v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,

-> pri preukázaní neoprávneného odberu vody

-> v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,

-> v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo zo zmluvy uzavretej s vlastníkom verejného vodovodu

 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť odberateľovi najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z nasledovných dôvodov:

s uvedením doby trvania vykonania plánovaných opráv, údržbárskych prác a revíznych prác.

 

2. Zastavenie prevádzky :

Zastavenie prevádzky môže nastať u celého vodovodu alebo niektorých jeho objektov (čistenie, opravy, revízia) alebo mimoriadne - zo zvláštnych dôvodov.

Za zastavenie prevádzky sa považuje prípad, keď treba obmedziť odber vody z vodovodu a s ním znížiť dodávky vody do spotrebiska s obmedzením odberu vody u spotrebiteľov pripojených na vodovod.

V prípade, keď sa jedná o plánované zastavenie prevádzky, musí si vedenie prevádzky vodovodu vopred zabezpečiť povolenie u nadriadeného orgánu štátnej vodnej správy a musí zjednať s väčšími odberateľmi vody zmenené podmienky v dodávke vody a dobu jej trvania. Plánované odstavenie z prevádzky sa termínovo určuje na obdobie najmenšieho odberu vody podľa miestnych podmienok.

Haváriu a s ňou spojené zníženie alebo odstavenie dodávky vody do spotrebiska musí vedenie prevádzky bezpodmienečne oznámiť nadriadenému orgánu štátnej vodnej správy a hygienickej službe a občanom v zásobovanej oblasti, kde dochádza k výluke alebo obmedzeniu dodávky vody. Poprípade sa môže zastavenie alebo obmedzenie dodávky vody oznámiť aj iným orgánom ako je PO a pod. podľa zvláštnych požiadaviek a predpisov nimi vydaných.

 

Zastavenie prevádzky vodovodu môže byť nariadené z nasledovných dôvodov :

-> enormné zhoršenie kvality vody

-> havária na hlavných technologických zariadeniach

-> havária na prívodných potrubiach, prasknutie potrubia a dôležitých uzáverov

-> havária objektov vodojemov

Okrem týchto dôvodov môže byť prevádzka zastavená iba na príkaz vedenia vodovodného zariadenia.

 

Zvláštna prevádzka môže nastať :

-> v zimnom období pri silných mrazoch a pri veľkom množstve snehu

-> v čase intenzívnych a dlhotrvajúcich dažďov

-> v čase dlho trvajúceho sucha

-> pri poruchách niektorého zariadenia vodovodu

-> pri veľkom čistení, alebo opravách zariadení vodovodu

-> pri zväčšenom odbere vody za požiaru

-> pri epidémii

-> pri náhlom zhoršení kvality vody

 

3. Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú záväzné pre všetkých fyzických i právnických odberateľov.

 

§ 3 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou – sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:

-> Mimoriadnej udalosti

-> Pri poruche na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii, ak nie je možné počas dňa zabezpečiť

-> Pri obmedzení zásobovania pitnou vodou

->Pri ohrození života a zdravia ľudí, alebo majetku,

 

2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou Obce Detvianska Huta zabezpečí Obec Detvianska Huta distribúciou pitnej vody v PET fľašiach. Distribúcia pitnej vody bude zabezpečená do 24 hod. od prerušenia dodávky dopravnými prostriedkami určenými na prepravu pitnej vody z úpravni vody v Hriňovej.

Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom - zabezpečí sa dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou na miesta distribúcie pitnej vody určené obcou.

Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie – zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou.

Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody – akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.

Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou – je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri dni po sebe nasledujúce.

Núdzové zásobovanie vodou vykonáva – prevádzkovateľ zabezpečí na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúcimi núdzový odber vody.

Odberné miestami pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou na území obce: stanoví obec odberné miesta všeobecným záväzným nariadením.

 

§ 4 

Oznámenie o obmedzení alebo prerušení dodávky pitnej vody

1. Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody je prevádzkovateľ povinný bezodkladne oznámiť tak, ako je stanovené v jednotlivých prípadoch uvedených v § 2 tohto VZN.

2. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstrániť príčiny obmedzenia dodávky pitnej vody alebo jej prerušenie.

 

§ 5 

Povinnosti fyzických a právnických osôb

1. Každý užívateľ pitnej vody je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne.

2. Každý je povinný dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd, najmä vôd určených na zásobovanie pitnou vodou.

3 . Vlastníci, správcovia a užívatelia bytov, bytových domov, rodinných domov, obchodných spoločností, družstiev a iných inštitúcií v obci, ako i občania, ktorí užívajú pitnú vodu z obecného vodovodu na území Obce Detvianska Huta sú povinní:

a) neplytvať pitnou vodou

b) hlásiť ihneď prípady poruchy na verejnej časti prípojky a obecnom vodovode na Obecnom úrade v Detvianskej Hute

c) poruchy na vnútorných rozvodoch v dome a v domovej časti vodovodnej prípojky hlásiť správcovi domu, prípadne odborne spôsobilej osobe za účelom urýchleného odstránenia poruchy

d) udržiavať vodomernú šachtu v čistote a využívať ju iba na účel na ktorý je určená

e) zabezpečiť v zimných mesiacoch vodomerné zriadenie proti poškodeniu mrazom!

f) znížiť na najnižšiu možnú mieru spotrebu vody na technologické účely a využívať na tieto účely vlastné zdroje

 

4. Z a k a z u j e sa :

a) akákoľvek manipulácia s verejnou časťou vodovodnej prípojky (od uličného ventilu po hlavný uzáver vo vodomernej šachte)

b) akákoľvek manipulácia s požiarnymi hydrantmi, okrem prípadov požiaru

c)používať vodu z verejne prístupných odberných miest (cintorín) na iný účel ako je určené cintorín – zálievka a úprava hrobových miest

 

§6

Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod

(1) Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu – Obec Detvianska Huta.

(2) Vlastník verejného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak

a) žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla a

b) kapacita verejného vodovodu to umožňuje.

(3) Nehnuteľnosť alebo objekt možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S písomným súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu vodovodnú prípojku pre viac nehnuteľností, prípadne viac vodovodných prípojok pre jednu nehnuteľnosť alebo objekt.

(4) Vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na verejný vodovod určené obcou.

(5) Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody verejným vodovodom, vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť splnenie týchto požiadaviek. Ak to technické podmienky verejného vodovodu umožňujú, so súhlasom vlastníka verejného vodovodu si žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.

 

§ 7 

Sankcie a zodpovednosť

1) Za porušenie povinnosti vyplývajúcich z tohto nariadenia zodpovedajú jednotlivé fyzické a právnické osoby.

2) Za porušenie § 2 a 5 VZN môže starosta obce uložiť pokutu fyzickej a právnickej osobe

fyzická osoba ............. 166,- €

právnická osoba ......... 1.660,- €

3) Kontrolu tohto nariadenia a sankčný postih vykonávajú poverení pracovníci obce a hlavný kontrolór

4. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

 

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Toto VZN bolo prejednané a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2009, uznesením č. 159/OZ/2009 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia v úradnej tabuli.

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Detvianska Huta.

V Detvianskej Hute , dňa 15.11. 2009

Jana Hrončeková

starostka obce

 

Návrh VZN vyvesený : 01.09. 2009

zvesený: 16.09. 2009.

Neboli podané žiadne pripomienky a návrhy.

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
slabý dážď 13 °C 7 °C
streda 28. 9. polojasno 15/5 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 12/9 °C
piatok 30. 9. slabý dážď 13/9 °C