Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

VZN c. 1/2010

VZN c. 1/2010

Všeobecné záväzné nariadenie obec Detvianska Huta

č. 1/2010

o nakladaní s odpoadmi

 

Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute na základe ustanovenia § 2 ods. 1, § 6 a §

11 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zmení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej ako „VZN“)

 

 

Čl. 1

Účel nariadenia

1. Obec Detvianska Huta kladie dôraz na to, aby sa zlepšovalo životné prostredie

a minimalizovala sa tvorba komunálneho odpadu , preto na území obce zavádza

separovaný zber odpadu.

2. Toto nariadenie sleduje zámer dosiahnuť progresívne nakladanie s komoditami, zníženie

kapacitných nárokov na priestory skládky komunálnych odpadov.

 

Čl. 2

Predmet nariadenia

1. Predmetom nariadenia je systém separácie komodít a spôsob zberu samostatných druhov

odpadov na celom území Obce Detvianska Huta.

Systém separovaného zberu zahŕňa zber komodít v členení na zložky :

a ) papier a lepenka

b) sklo

c) plasty a PET fľaše

d) viacvrstvové kombinované materiály / VKM /

e) textílie

f) biologický rozložiteľný odpad (zo záhrad, parkov a cintorínov)

g) opotrebované pneumatiky

h) opotrebované oleje

i) kovové obaly

j) stará elektronika z domácností

k) staré žiarivky

 

Čl. 3

Vymedzenie základných pojmy

1. Separovaný zber - je spôsob oddeľovaného zberu využiteľných druhotných surovín

z odpadov . Separáciou sa vytvorí samostatná zložka, ktorú možno zaradiť ako

samostatný druh odpadov s katalógovým číslom:

· 20 01 01 - papier a lepenka

· 20 01 02 - sklo

· 20 01 39 - plasty PET fľaše

· 15 01 05 – viacvrstvové kombinované materiály (VKM), tzv. tetrapaky

. 20 02 01 - biologický rozložiteľný odpad (zo záhrad, parkov a cintorínov)

. 20 01 11 - textílie

· 16 01 03 - opotrebované pneumatiky

· 20 01 26 - opotrebované oleje

· 15 01 04 - kovové obaly

. 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

2. Triedenie odpadov - je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov,

ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

3. Sekundárne triedenie – je oddeľovanie nevhodných látok z neseparovaných druhotných

surovín a ich čiastočná úprava lisovaním resp. drvením.

4. Nádoby pre separovaný zber-

· farbené kontajnery s objemom 1100 l a 110 l s označením

· farebné plastové vrece pre jednotlivé vytriedené druhy odpadov

5. Stanovište separovaného zberu – je sústredenie zberných nádob na separovanie

druhotných surovín. Počet nádob závisí od počtu oddeľovaných využiteľných odpadov.

Zberné nádoby

podľa určenia / papier, sklo, plasty, kovové obaly / sú farebné a nápisom označené.

6. Zberný dvor – je uzavretý areál, v ktorom sa vykonáva zber vyseparovaných zložiek

odpadu okrem nebezpečného odpadu.

 

 

Čl. 4

Spôsob separácie

1. Komodity uvedené v Čl. 2 pod písm. a, b, c) sa budú triediť a ukladať do farebne

rozlíšených zberných nádob a kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na vopred určených stanovištiach a do farebne rozlíšených vriec.

2. Žiaci základnej školy, obyvatelia bytovej výstavby a podnikatelia sú povinní sa do procesu separácie zapojiť tzv. kontajnerovým systémom t.j. ukladaní vyseparovaných komodít = papier, plasty, sklo a biologický rozložiteľný odpad do farebne odlíšených zberových nádob. Otvory pre vhadzovanie sú tvarovo uspôsobené tak, aby zabraňovali znehodnoteniu vyzbieranej komodity poveternostnými podmienkami.

· modrý kontajner - papier

· zelený kontajner - sklo

· žltý kontajner - PET fľaše, plasty

. hnedý kontajner – biologický odpad

viacvrstvové kombinované materiály (VKM), tzv. tetrapaky

 

3 . Obyvatelia rodinných domov sú povinní sa do procesu separácie zapojiť zberom do

zberných nádob (centrum obce), kontajnerovým zberom (osady a okrajové časti mimo

centra) a tzv. vrecovým systémom, tj. zberom jednotlivých komodít papier, plasty,

sklo do farebne rozlíšených vriec (okrajové časti osád) viď. rozpis

· modré vrece - papier, lepenka

· žlté vrece - PET fľaše , plasty

· zelené vrece - sklo

ktoré budú do domácnosti spoločne s harmonogramom vývozu dodávané vždy na

začiatku, prípadne v priebehu roka. V rámci harmonogramu vývozu sú vyznačené

zberové dní pre jednotlivé komodity. Vrecia s komoditami musia byť v deň vývozu

vyložené pred ôsmou hodinou ráno . Ak majiteľ vrece poškodí, ďalšie si bude musieť

zakúpiť na OcÚ.

4. Šatstvo a textílie môžu občania s trvalým pobytom v obci odovzdať do zberného dvora.

5. Všetky ostatné separovane zbierané komodity ako autobatérie, žiarivky , výbojky ,

svietidlá , vyradené elektrické a elektronické zariadenia, pneumatiky, akumulátory

môžu občania trvalým pobytom na území obce bezplatne odovzdať oprávnenému

prepravcovi odpadu počas celoobecného mobilného zberu nebezpečných odpadov

1 x ročne

6 . OcÚ zabezpečí, aby sa podrobné informácie o rozsahu a spôsobe triedenia dostali do

každej domácnosti. Na tento účel využije všetky dostupné prostriedky obecného

informačného systému.

7. Zakazuje sa premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti

odpadu.

8. Podrobnosti o triedení separovaných zložiek do kontajnerov a plastových vriec sú

obsiahnuté v prílohe č. 1 VZN.

 

Čl. 5

Odvoz odpadu

1. Odvoz separovaného odpadu bude zabezpečený oprávnenou organizáciou a bude sa

realizovať min. 1x štvrťročne podľa stanoveného harmonogramu zberu odpadu.

 

Čl. 6

Poplatok za odvoz separovaného odpadu

Zber separovaného odpadu pre občanov Obce Detvianska Huta a pre právnické osoby

( podnikateľov)na území obce je bezplatný.

 

Čl. 7

Priestupky a pokuty

1.) Priestupku sa dopustí, kto:

a) uloží alebo ponechá odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so

zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a týmto VZN .

b) nebude odpad separovať podľa článku 4 tohto VZN

2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu :

a) v blokovom konaní do 33,19 € ;

b) v priestupkovom konaní do 165,96 € .

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Detvianska Huta schválilo Obecné zastupiteľstvo

na svojom zasadnutí uznesením č. 206/ OZ/2010 zo dňa 14. apríla 2010.

2. VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Detvianskej Hute

Účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Obec Detvianska Huta.

 

 

 

 

 

 

Jana Hrončeková

starostka obce

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade

s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

dňa 28. marca 2010.

Pripomienky (písomné ) k návrhu boli uplatnené v počte 0.

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa

15. apríla 2010.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené dňa : 02.5.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN

 

PAPIER = MODRÉ VRECE/MODRÝ KONTAJNER

 

Do modrého kontajnera/vreca prosím vhadzujte:

· noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky,

kalendáre, telefónne zoznamy, knihy bez tvrdých obalov, poskladané krabice vyrobené

z tvrdého kartónu alebo z vlnitej lepenky,

· škatuľové obaly od nápojov ako džúsy, mlieko, víno atď...

Do modrého kontajnera/vreca prosím nevhadzujte:

· mokrý, mastný, alebo inak znečistený papier, pauzáky, vnútorný obal z cigariet, z čokolády

a žuvačiek,

· celofán, použité hygienické vreckovky, plienky, obaly z kávy, z masla, obaly z jogurtov,...

Pri triedení:

JE VHODNÉ z papiera odstrániť väčšie kovové, či plastové časti (hrebeňová väzba)

NIE JE POTREBNÉ z papiera odstraňovať drobné kovové spinky (pri ďalšom spracovaní budú odstránené pomocou separátorov)

NIE JE POTREBNÉ z listových obálok odstraňovať fóliové okienka (spracovateľské zariadenia si s nimi poradia za Vás)

Materiály z papiera a lepenky sú najčastejšie označované týmito značkami:

PAP 22 – papier

PAP 21 - hladká lepenka

PAP 20 - vlnitá lepenka

číselné kódy: 20, 21, 22

 

PLASTY= ŽLTÉ VRECE/ŽLTÝ KONTAJNER

 

Do žltého kontajnera/vreca prosím vhadzujte:

· plastové fľaše od rôznych prírodných minerálnych vôd a iných nápojov, sladených vôd,

sirupov, octu, čistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla,

· pomazánok, potravín, cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové

predmety, bandasky,...

Do žltého kontajnera/vreca prosím nevhadzujte:

· plasty silne znečistené zeminou, farbami, potravinami, olejom, plastové obaly od motorového oleja, ropných produktov, chemikálií, jedov a výbušnín, plastové obaly v kombinácii so sklom, papierom, kovmi, textíliou, PVC- materiály,...

Pri triedení:

JE VHODNÉ objem PET fliaš pred vhodením do vreca, či kontajnera zmenšiť ich stlačením,

pristúpením nohou

NIE JE POTREBNÉ z PET fliaš odstraňovať papierovú, či plastovú etiketu, ani vrchnák

JE VHODNÉ plastové obaly silne znečistené potravinami opláchnuť (hygienické hľadisko)

NIE JE POTREBNÉ plastové obaly slabo znečistené potravinami oplachovať (drobné nečistoty budú pri spracovaní odstránené)

NIE JE POTREBNÉ plastové obaly od kozmetiky čistiť, postačí z nich odstrániť všetky zvyšky prípravku

!!! do kontajnera a vreca na plasty NEVHADZUJTE materiály z PVC (novodurové rúrky, linoleum) !!!

(PVC komplikuje spracovanie plastov a obsahuje chlór, z ktorého pri spracovaní vznikajú nebezpečné splodiny).

Materiály z plastov sú najčastejšie označované týmito značkami:

PET (1) - polyetylén tereftalát

PE-polyetylén = LDPE (2) - light density PE/PE s nízkou hustotou

HDPE (4) - high density PE/PE s vysokou hustotou

PVC (3) – polyvinylchlorid

PP (5) – polypropylén

PS (6) – polystyrén

číselné kódy: 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

SKLO = ZELENÉ VRECE/ZELENÝ KONTAJNER

 

Do zeleného kontajnera/vreca prosím vhadzujte:

- všetky druhy sklenených obalov bez kovových uzáverov, úlomky dekoratívneho a tabuľového sklo,a sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, kávy, pochutín, ...

Do zeleného kontajnera/vreca prosím nevhadzujte:

- sklo silne znečistené zeminou, olejom, farbami, chemikáliami, porcelán, keramiku, zrkadlá, obrazov obrazovky, monitory, žiarivky, žiarovky, výbojky, svietidlá, autosklo, sklo s kovovou vložkou,...

Materiály zo skla sú najčastejšie označované týmito značkami:

GL 70 - biele sklo

GL 71 - zelené sklo

GL 72 - hnedé sklo

číselné kódy: 70, 71, 72

 

KOVY = SIVÉ VRECE/SIVÝ KONTAJNER

 

Do sivého kontajnera/vreca prosím vhadzujte:

- kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, drobné kovové a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje), kovové časti domácich spotrebičov, hliníkovú fóliu tzv. alobal,...

Do sivého kontajnera/vreca prosím nevhadzujte:

- kovové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok,...

Materiály z kovov sú najčastejšie označované týmito značkami:

ALU 41 – hliník

FE 40 – oceľ

číselné kódy: 40, 41

PNEUMATIKY:

· pneumatiky u osobných automobilov, do vonkajšieho priemeru 1 m, ktoré je potrebné zbaviť hrubých nečistôt.

ELEKTRONICKÝ ŠROT:

· odpad elektronického charakteru, napr. biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi technika .

ELEKTRODPAD :

· výbojky a žiarivky, svietidlá

NEBEZPEČNÝ ODPAD :

· akumulátor

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
slabý dážď 13 °C 7 °C
streda 28. 9. polojasno 15/5 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 12/9 °C
piatok 30. 9. slabý dážď 13/9 °C