Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

VZN 1/2012

Obec Detvianska Huta v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, separovaný odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É NA R I A D E N I E O B C E

O D A N I  Z N E H N U T E Ľ N O S T I,

O  D A N I Z A  P S A,

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA,

O D A N I Z A U B Y T O V A N I E,

DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

A O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE, SEPAROVANÉ A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

 

 

č. 1/2012

o podmienkach určovania a vyberania daní a miestnych poplatkov na území

Obce Detvianska Huta

 

Ú V O D N É U S T A N O V E N I E

§ 1

(1) Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že podľa zákona

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, separované odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 01. januára 2013:

- daň z nehnuteľností,

- daň za psa,

- daň za užívanie verejného priestranstva,

- daň za ubytovanie,

- daň za nevýherné hracie prístroje,

- miestny poplatok a komunálne, separované a drobné stavebné odpady

 

(2) Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov, dani za psa, dani za ubytovanie a miestny poplatok sú uvedené v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a separované odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka, predmet dane, základ dane, základné ročné sadzby dane, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

 

(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v odseku 1 je kalendárny rok

PRVÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

§ 2

(1) Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

(2) Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Detvianska Huta uvedené v ust. § 6,

§ 10 a § 14 zákona.

Čl. I

D A Ň Z  P O Z E M K O V

§ 3

Daňovník

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona.

§ 4

Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 . Hodnota pozemku je 0,0896 € .

 

(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu  trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 . Hodnota pozemku je 0,0229 € .

(3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb za ostatné hospodársky využívané plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 . Hodnota pozemku je podľa znaleckého posudku je 0,135 € .

(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavaná plocha a nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmer pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 . Hodnota pozemku je 1,32 € .

4) Základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmer pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 . Hodnota pozemku je 13,27 € .

§ 5

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre
 • ornú pôdu a trvalé trávne porasty 0,40 %.
 • záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy 0,60 %

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné

hospodársky využívané vodné plochy 0,60 %

Čl. II

D A Ň Z O  S T A V I E B

§ 6

Daňovník

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona

§ 7

Predmet dane

Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. § 10 zákona.

§ 8

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 . Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozšírenejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

§ 9

Sadzba dane

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celej obci určuje (§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:

a) 0,11 € / m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

b) 0,054 € m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu

c) 0,20 € /m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

d) 0,17 € /m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov

e) 0,40 € /m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu

f) 0,34 € /m2 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

g) 0,20 € /m2 za ostatné stavby

2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,052 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

Čl. III

DAŇ Z BYTOV

§ 10

Daňovník

Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona.

§ 11

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov sa v celej obci určuje ( § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:

0,067 € m2 za byty a nebytové priestory

§ 12

Vyrubenie a platenie dane

1. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 0,67 € / 20,- Sk nebude vyrubovať ani vyberať.

2. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru.


§ 12a

Zníženie poplatku, ktorý znie takto:

 

Daňovníkovi, alebo vlastníkovi stavby na bývanie, ktorý má v obci trvalý pobyt sa daň zníži o 50%. Pri znižovaní poplatku bude obec vychádzať zo svojej evidencie obyvateľstva k 01.januáru zdaňovacieho obdobia

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ ZA PSA

§ 13
Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 14
Sadzba dane

(1) Sadzba dane je stanovená za jedného psa a kalendárny rok:

a) za psa chovaného na území celej obce sa určuje sadzba dane vo výške 3,32 €,

(2) Za vydanú známku na psa je stanovený poplatok 0,67 € /ks

§ 15

Oslobodenie od dane

Od poplatku sú oslobodené:

a) nevidomé osoby

b) dôchodca s príjmom na hranici životného minima bývajúci sám

c) bezvládna osoba, alebo osoba, ktoré je držiteľom preukazu ZŤP

§ 16
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

§ 17
Evidencia psov a sankcie za pohyb psov na verejných priestranstvách

(1) Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby psy známkou boli označené. Stratu známky je vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na Obecný úrad v Detvianskej Hute.

(2) V prípade, že sa bude na verejných priestranstvách v obci pohybovať pes nekontrolovane, alebo nebude označený známkou je obec oprávnená vyrubiť vlastníkovi psa pokutu v sume 6,64 € . Pri opätovnom zistení pokutu až 16,60 € .

(3) Za túlavého psa, ktorý sa chova agresívne a voľne sa pohybuje po obci aspoň 24 hodín je obec oprávnená vyrubiť vlastníkovi psa pokutu vo výške 33,20 € .

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 18 

Miesta považované za verejné priestranstva

Za verejné priestranstva na území obce Detvianska Huta sa určujú všetky pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Detvianska Huta, umiestnené v zastavanom území obce, ktoré sú Správou katastra Detva vedené v prospech obce Detvianska Huta, najmä však parkovisko v centre obce.

§19

Sadzba dane

1. Základná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,03 Eur / m2 / deň.

2. V prípade vytvorenia dočasnej skládky stavebného a iného objemového materiálu sa

použije sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa odseku 1.

3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva z dôvodu umiestnenia betónovej, drevenej,

plechovej, prenosnej garáže alebo skladov na materiál je:

a) do 25 m2 vrátane 33,20 Eur za rok

b) nad 25 m2 33,20 Eur za rok a 0,33 Eur za každý m2 navyše.

4. Sadzba za užívanie priestranstva na ambulantný predaj , na celom území obce

je 2,00 Eur / hodinu.

§ 20

Oznamovacia povinnosť

1. Daňovník je povinný vopred požiadať OcÚ v Detvianskej Hute o užívanie verejného priestranstva.

2. Daňovník je povinný oznámiť, že užívanie verejného priestranstva sa skončilo, zariadenie

bolo odstránene a verejne priestranstvo bolo uvedene do pôvodného stavu.

§ 21

Platenie dane

1. Daň je splatná pred začatím užívania verejného priestranstva.

2. Ak ide o trvale užívanie verejného priestranstva, (napr. predajne stánky, garáže a iné podobne zariadenia) zaplatí daňovník vymeranú daň za cely kalendárny rok do 31. mája zdaňovacieho obdobia.

3. V prípadoch dočasného užívania verejných priestranstiev je daňovník povinný uhradiť daň

naraz za cely ohlásený a dohodnutý čas.

4. Splatnosť dane dodatočne vymeranej pri prekročení dohodnutého času používania verejných priestranstiev je do 15 dni po doručené platobného výmeru.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 22

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

§ 23

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

§ 24

Sadzba dane

Sadzba dane je 0,335 € na osobu a prenocovanie.

§ 25

Vyberanie dane a spôsob preukazovania daňovej povinnosti

(1) Platiteľom dane jej prevádzkovateľ zariadenia.

(2) Platiteľ dane je povinný:

a) vyberať daň od ubytovaných osôb a vydať každému ubytovanému potvrdenie o

zaplatení tejto dane

b) Vždy do 15. dňa v mesiaci po uplynutí príslušného štvrťroka (t.j. do 15.1., 15.4., 15.7.

a 15.10.) je platiteľ povinný podať správcovi dane písomne hlásenie za predchádzajúci štvrťrok

o počte ubytovaných osôb a počte prenocovaní v zariadení a v tej istej lehote daň bez vyrubenia

uhradiť

§ 26

Evidencia dane za ubytovanie

 

1. Platiteľ je povinný sa registrovať na OcÚ v Detvianskej Hute do 15 dni od začatia činnosti.

2. Platiteľ je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za sledovane obdobie.

3. Ak príde k zmenám na daňovej povinnosti alebo tato povinnosť zanikne, je platiteľ povinný nove skutočnosti oznámiť OcÚ v Detvianskej Hute do15 dni odo dňa zmeny alebo zániku.

PIATA ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 27

Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

§ 28

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 29

Základ dane a sadzba dane

Základ dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba poplatku je 79,67 € za každý nevýherný hrací automat a kalendárny rok.

§ 30

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
 3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňvacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 56 zákona 582/2004 Z.z., správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

ŠIESTA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady, separované odpady a drobné stavebné odpady

§ 31
Predmet poplatku

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Detvianska Huta.

§ 32 
Poplatník

(1) Poplatníkom je osoba uvedená v § 77 ods.2, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, separované odpady a drobné stavebné odpady.

(2) U poplatníkov podľa ods. 1 sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Obce Detvianska Huta (trvalý a prechodný pobyt).
(3) Poplatok platí:

a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,
c) ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre obec vyberať a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.

(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.

§ 33 
Určené obdobie

Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.

§ 34 

Sadzba poplatku

(1) Pre poplatníkov uvedených v § 77 zák. 582/2004 odst. 2 pís. a:

a) 0,028 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 10,22 € za osobu a rok)

Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade, že poplatník plní povinností aj za ostatných členov domácnosti, jeho celková výška poplatku sa vypočíta ako súčet poplatkov všetkých členov domácnosti určených tak, ako je uvedené v prvej vete.
Pri určovaní počtu členov domácnosti sa vychádza z centrálnej evidencie obyvateľstva Obecného úradu v Detvianskej Hute k 01.01. zdaňovacieho obdobia s prihliadnutím na stav k aktuálnemu dňu vystavenia platobného výmeru.

b) 0,028 € (t.j. 10,22 € za nehnuteľnosť a rok)
Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých je poplatník oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce.
V prípade, že nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnené užívať viaceré osoby z dôvodu jej

spoluvlastníctva a nemajú na území mesta trvalý ani prechodný pobyt, poplatok platí jeden

z nich, na základe vzájomnej dohody. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, platiteľa urči obec.

(2) Pre poplatníka uvedeného v § 77 zák. 582/2004 odst. 2 pís. b a c:

0,028 €

Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku, počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých poplatníkovi vzniká poplatková povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie.

§ 35
Určenie poplatku

(1) Poplatok a ukazovateľ produkcie sa určí v zmysle § 79 zák. 582/2004 nasledovne:

a) pre poplatníka podľa § 77 ods.2 a) zákona sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať

b) poplatok pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu (§ 79, ods. 3  zák. 582/2004)

(2) Poplatník podľa ods. 1 písm. b) ktorý poskytuje ubytovacie služby je povinný priznať si daň vždy k 15. dňu v mesiaci po skončení polroka v zdaňovacom období.
(3) Koeficienty sú stanovené nasledovne:
Koeficient 0,1: - zariadenia poskytujúce ubytovanie
Koeficient 0,5: - administratívna činnosť, obchodná činnosť (predajne) , školy, školské zariadenia, škôlky, stolárske dielne, spracovanie dreva, poľnohosp. a živočíšna výr., stavebná činnosť
Koeficient 0,15: - pohostinstvá
(2) Poplatky vypočítané podľa odsekov 1-3 sa vyrubujú na kalendárny rok

§ 36

Vyrubenie poplatku

 1. Obec vyrubí poplatok platobným výmerom.

Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Detvianskej Hute.

§ 37
Splatnosť poplatku


Poplatok je splatný: - pri platení naraz : do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru /PV/
- pri platení v splátkach v dvoch rovnakých splátkach, nasledovne:
I. splátka : do 15 dní od právoplatnosti PV

II. splátka: do 30. septembra
Spôsob platenia /jednorazovo alebo na splátky/ si poplatník určí prvou úhradou v stanovenom termíne /do 15 dní od právoplatnosti PV/. Ak nebude dodržaný termín splatnosti , bude správca považovať možnosť platenia v splátkach za nevyužitú.

§ 38
Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci údaje uvedené v § 80 zákona 582/2004 Z.z.

§ 39
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec Detvianska Huta poplatníkovi vráti poplatok alebo jeho pomernú časť, ak tento

hodnoverným spôsobom preukáže zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia.

2. Obec Detvianska Huta zníži sadzbu poplatku alebo poplatok odpustí poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má v Obec Detvianska Huta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak takýto poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa

nezdržiaval na území obce alebo sa počas celého zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

3. O vrátenie alebo odpustenie poplatku je poplatník povinný požiadať podaním písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN

Žiadosť je možné podať najneskôr do 30 kalendárnych dní odkedy udalosť, pre ktorú poplatník žiada odpustenie poplatku nastala.

Prílohou žiadosti o vrátenie poplatku musí byť niektorý z nasledovných dokladov:

 • pracovné víza,
 • potvrdenie o štúdiu,
 • potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
 • doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia,
 • potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
 • potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
 • potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci,
 • potvrdenie o výkone trestu,
 • potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení mimo územia mesta


Ak poplatník nepredloží vecne príslušný doklad, správca na čestné prehlásenie pri znižovaní,
prípadne odpúšťaní poplatku neprihliada.

§ 40

Zvoz a zhromažďovanie odpadu

(1) Obec zabezpečí súvislé zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

(2) Občania, ktorí objemný odpad majú sú povinný nahlásiť túto skutočnosť na obecnom úrade.

(3) V obci sa počnúc 1.1.2005 zaviedlo separovanie komunálneho odpadu. V domácnostiach sa budú vytrieďovať plasty, papier a sklo do osobitných vriec, ktorých odvoz zabezpečí obec v súlade s harmonogramom zberu odpadu na rok 2011

(4) Občania, ktorí vytriedili odpad z domácnosti s obsahom škodlivín tento dopravia na miesto určené na dočasné uloženie. Miesto určené na dočasné uloženie tohto odpadu je zberný dvor pri budove kultúrneho domu.

(5) Občania, ktorí majú drobný stavebný odpad ohlásia túto skutočnosť na obecnom úrade. Odvoz odpadu zabezpečí obec na náklady pôvodcu odpadu.

(6) Obec pri nakladaní s odpadom bude postupovať v súlade s Programom odpadového hospodárstva schváleným Okresným úradom v Detve, odbor životného prostredia pod č. j. A2002/16543/5MP s právoplatnosťou od 03.01.2003 a zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN obce č. 1/2010.

§ 41
Zrušujúce ustanovenia

1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2010.

§ 42
Záverečné ustanovenia

1. Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zák. NR SR

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebne odpady v platnom znení a ustanovenia zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe dani

a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných organov.

Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie na úradnej tabuli Obce Detvianska Huta

dňa 15.11.2012, zvesené dňa 06.12.2012 .

Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 41/OZ/2012 zo dňa 07.12..2012 a po schválení bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Detvianska Huta dňa 10.12.2012.

Účinnosť nadobúda 01.01.2013.

 

4. Súčasťou tohto VZN sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Žiadosť o vrátenie zníženie oslobodenie od poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Príloha č. 1

k VZN č. 1 /2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady na území Obce Detvianska Huta

 

Meno .......................................................................................................................................

adresa:........................................................................................................................................

 

Dátum:..............................................................

 

 

 

 

Obec Detvianska Huta

Detvianska Huta 102

962 05 Hriňová

 

 

 

 

 

Vec: Žiadosť o vrátenie/ zníženie/ oslobodenie** od poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 

 

Podpísaný(á)....................................................................................

 

narodený(á).............................................

 

 

bytom

 

....................................................................................................................................................

 

žiadam o vrátenie/ zníženie/ oslobodenie** od poplatku za komunálny odpad a drobné

 

stavebné odpady v zmysle VZN Obce Detvianska Huta č. 1/2012 z

 

dôvodu...................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

 

..................................................

podpis

 

Príloha preukazujúca dôvod pre vrátenie/oslobodenie/zníženie od poplatku:

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
mierny dážď 14 °C 7 °C
streda 28. 9. oblačno 14/6 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 11/9 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 15/11 °C