Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Návrh VZN č. 1/2015

Návrh VZN č. 1/2015

Všeobecne  záväzné  nariadenie
obce Detvianska Huta


č. 1/2015
zo dňa . . 2015 

 

 

 

o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. a zákonom 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon“) sa uznieslo na nasledovnom všeobecnom záväznom nariadení o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich  evidencii:

 

§ 1

Účel nariadenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Detvianska Huta (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky zneškodňovania odpadových vôd, výstavby, prevádzky a evidencie domových žúmp, zneškodňovania obsahu žúmp so zreteľom na ochranu prírody, ochranu zdravia obyvateľov s následným zabezpečením verejného poriadku.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

 

 

 1. Odpadová voda – je použitá voda v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych, výrobných a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ sa po jej použití zmení jej kvalita (zloženie, teplota). Sem patrí aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk.

 

 

 1. Splašková voda – je použitá voda, ktorá pochádza z ľudských obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností z domácnosti, z kúpeľní, zo stravovacích zariadení a iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách. Splaškami sa nazývajú tekuté odpady produkované činnosťami v domácnosti a majú dve hlavné zložky:
  1. šedú – kúpanie, sprchovanie, umývanie, na pranie odevov a umývanie podláh,
  2. čiernu – odpadová voda zo záchodov a kuchynských výleviek.
 2. Priemyselná odpadová voda – voda z výrobných činností, priemyslu, služieb živností, ktorá má iný charakter ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku.

 

 1. Komunálna odpadová voda – voda zo sídelných útvarov, ktorá obsahuje prevažne splaškovú odpadovú vodu, môže obsahovať aj vodu priemyselnú, a v prípade jednotnej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.

 

 1. Povrchová voda – voda z atmosférických zrážok odvádzaná verejnou kanalizáciou.

 

 1. Verejná kanalizácia – samostatný súbor prevádzkových objektov a zariadení, ktorý slúži k verejnej potrebe, odvádzaniu odpadových vôd. Umožňuje odvádzanie a spravidla aj následné čistenie odpadových vôd.

 

 1. Žumpa - zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku s monitorovacím zariadením, vybudovaná za účelom akumulácie splaškových vôd z domácností s možnosťou kontroly jej nepriepustnosti.

 

§ 3

Zneškodnenie odpadových vôd

 

 1. Pôvodca odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s odpadovými vodami. Je jeho povinnosťou ich vznik obmedzovať podľa zákona[1].

 

 1. Vlastník nehnuteľnosti, kde vznikajú odpadové vody, je povinný pri ich zneškodňovaní dodržiavať zákonom stanovené právne predpisy.

 

 1. Pri nakladaní s odpadovými vodami je povinná každá osoba chrániť životné prostredie ako aj zdravie obyvateľov.

 

 1. Vlastník nehnuteľnosti na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný :

 

 1. pripojiť nehnuteľnosť na žumpu, prevádzkovanú vlastnou starostlivosťou

- pri napojení na žumpu vyhotoviť prevádzkový poriadok a riadne dodržiavať jeho ustanovenia,

- uzatvoriť zmluvu s oprávnenou osobou na odvoz a likvidáciu odpadových vôd.

 

 1. pripojiť nehnuteľnosť na domovú čističku odpadových vôd (ďalej len ČOV) a zabezpečiť jej prevádzku v zmysle platných právnych predpisov

 

§ 4

Stavebné podmienky na budovanie žumpy

 

 1. Žumpu je možné vybudovať tam, kde nie je možné odpadové vody odvádzať do verejnej kanalizácie.

 

 1. Žumpa musí byť umiestnená na nehnuteľnosti tak, aby bola prístupná na vyprázdňovanie, tiež tak, aby umožnila výhľadové napojenie stavby na verejnú kanalizáciu(ust.§11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. [2].
 2. Vlastník nehnuteľnosti je povinný požiadať obec Detviansku Hutu ( ďalej len ,,obec“) – vecne príslušné oddelenie (Spoločný úrad, oddelenie životného prostredia MsÚ Hriňová), o vyjadrenie k stavbe  žumpy z hľadiska vplyvu na životné prostredie a to aj v prípade, že žumpa je súčasťou projektovej dokumentácie predloženej do konania o vydanie stavebného povolenia.

 

 1. Rovnakú povinnosť má aj majiteľ už používanej žumpy, ak táto nemá vyjadrenie vecne príslušného oddelenia musí požiadať o dodatočné vyjadrenie, k čomu doloží zjednodušenú dokumentáciu preukazujúcu užitočný objem žumpy a jej technickú vybavenosť.

 

 1. Stavba žumpy musí zodpovedať technickým normám a príslušným právnym predpisom.

 

 1. Umiestnenie žumpy musí byť v súlade s normami STN 75 5115 a STN 75 6081.

 

 1. Žumpa musí byť vodotesná, na dne s priehlbňou so skloneným dnom, aby bolo možné jej úplné vyčerpanie.

 

 1. Vo vzdialenosti max. 500 mm od okraja steny žumpy má byť osadená zvislá monitorovacia rúra o priemere 150 - 200 mm uložená do štrkového lôžka 300 mm pod dolnou hranou základovej dosky žumpy. Spodná časť je perforovaná v rozsahu 500 mm. Nad terénom je monitorovacia rúra opatrená odnímateľným vekom.

 

 1. Do žumpy nie je možné odvádzať zrážkové vody2.

 

 1. Stavebník je povinný ku kolaudácii predložiť doklad o skúške  vodotesnosti žumpy vypracovaný osobou alebo organizáciou oprávnenou vykonávať skúšky vodotesnosti žúmp.

 

§ 5

Prevádzkové požiadavky na žumpy

 

 

 1. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadovej vody do pôdy a podložia s jej následným priesakom do spodných vôd. Prevádzkovaním žumpy je povinný:

a) chrániť životné prostredie, ako aj zdravie obyvateľov,

b) vypracovať prevádzkový poriadok žumpy ( podľa prílohy č. 2) a riadne ho plniť,

c) viesť prevádzkovú knihu plnenia žumpy s intervalom kontroly a zápisu 1x za tri

mesiace

 

 1. Prevádzkovateľ žumpy je povinný vyprázdňovať žumpu na vlastné náklady firmou oprávnenou na túto činnosť a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie predložiť, doklad o legálnom vyprázdňovaní žumpy s kópiou faktúry o likvidácii odpadových vôd zo žumpy. Táto povinnosť platí pre všetkých majiteľov žúmp.
 2. Prevádzkovateľ je povinný doklady o zneškodnení odpadových vôd uchovávať po dobu 5 rokov.

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný v prípadoch odôvodneného podozrenia z úniku odpadových vôd, tiež pri zistení znečistenia vôd, zabezpečiť vykonanie skúšky vodotesnosti žumpy. Túto povinnosť mu môže nariadiť v záujme ochrany životného prostredia aj obec.

 

 

§ 6

Vyprázdňovanie obsahu žumpy

 

 1. Prevádzkovateľ žumpy je povinný zneškodňovať odpadové vody len prostredníctvom osoby a firmy oprávnenej na zneškodňovanie odpadových vôd.

 

 1. Zakazuje sa vypúšťať žumpy do povrchových a podzemných vôd[3].

 

 

§ 7

Zodpovednosť za porušenie povinností

 

 1. Orgán štátnej vodnej správy uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá koná v rozpore so zákonom[4].

 

 1. Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku orgány štátnej vodnej správy ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov.

 

 1. Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten,
  1. odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. 1 písm. a) prvý bod a písm. b) prvý bod a písm. c)) vodného zákona
  2. umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých

podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky mohli

vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (§ 39 ods. 10).

c) kto neumožní vykonať kontrolu žumpy.

 

 

 1. Priestupkom proti poriadku v správe podľa § 46 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je aj porušenie povinností ustanovených v tomto nariadení.

( § 4, § 5, § 6)

 

 1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnené vykonávať orgány štátnej vodnej správy a poverení zamestnanci obce.

 

 1. Za priestupok podľa § 3 
  1. odst. 1 - 3 možno uložiť pokutu do výšky 66,38 Eura,
  2. odst. 4 a) a b) sa udeľuje pokuta 33 Eur.
 2. Ak nepovoleným vypúšťaním odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, pokutu možno uložiť až do výšky 165 969,59 Eura.

 

 1. Pri opakovanom porušení tohto nariadenia, mestská časť ako výkonný orgán štátnej správy bude riešiť priestupok podľa osobitného zákona[5].

 

 1. Priestupky podľa
  1. odseku 3 a 4 prejednáva obec
  2. odseku 3 písm. a) prejednáva obvodný úrad životného prostredia.

 

 1. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.

 

 

§ 8

Sankcie

 

 1. Starosta obce môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia podľa zákona do výšky 6 638 Eur.

 

 1. Fyzickej osobe, prevádzkovateľovi žumpy môže byť uložená pokuta v priestupkovom konaní podľa zákona.

 

§ 9

Účinnosť

 

Zmeny a doplnky tohto VZN sú možné po schválení Obecným zastupiteľstvom v Detvianskej Hute.

 

Toto VZN bolo prerokované Obecným zastupiteľstvom v Detvianskej Hute na zasadnutí dňa ..............2015 a schválené uznesením č. /OZ/2015.

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 

 

 

Jana Hrončeková

Starostka obce

 

 

 

 

 

Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Detvianska Huta a na internetovej stránke obce www.detvianskahuta.sk dňa 2015

 

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2015

 

 

V Z O R

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

 

 

PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

 

 

 

ŽUMPY

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EVIDENČNÝ LIST č.

––––––––––––––––––––––––––-––––––––––-

 

 

V Detvianskej Hute

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
mierny dážď 14 °C 7 °C
streda 28. 9. oblačno 14/6 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 11/9 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 15/11 °C