Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2010

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2010

Obec Detvianska Huta

 

Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v  y d á v a pre územie obce Detvianska Huta

 

dodatok č. 1

k v š e o b e c n e z á v ä z n é m u n a r i a d e n i u

 

č. 1/2010

o nakladaní s odpadmi

 

 

 

Úvodné ustanovenie

§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi na území obce Detvianska Huta sa dopĺňa nasledovne :

 

Článok 4a

 

Zber, preprava a zneškodňovania biologicky rozložiteľného

komunálneho odpadu

 

 1. Biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom /BRKO/ je :
 • odpad zo záhrad, parkov, vrátane časti odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad,
 • kuchynský a reštauračný odpad,
 • jedlé oleje a tuky.

 

 1. Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patria : kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny a drevný popol.

 

 1. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria : šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod..

 

 1. Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria : kamene, obväzový materiál, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma pri „domácich zabíjačkách“, a pod.

 

 

Článok 5a

 

 1. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.

 

 1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 

 1. Zberné nádoby a kontajnery na BRKO a reštauračný odpad musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009.

 

 1. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

 

 1. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

 

 1. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.

 

 1. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

 

 1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

 

 1. Pri nakladaní kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

 

 1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď..

 

 1. Ustanovenia ods. 5) až 10) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne, (výdajnej školskej jedálne).

 

Článok 6 a

 

 1. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.

 

 1. Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.

 

 1. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľov kuchyne a zariadenia spoločného stravovania zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

 

 

 

Záverečné ustanovenie

 1. Tento Doplnok č. 1 k VZN je dostupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Detvianskej Hute alebo na web stránke obce na adrese : www:detvianskahuta.sk
 2. Návrh Doplnku č. 1 k VZN obce Detvianska Huta č. 1/2010 o nakladaní s odpadmi, bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.09.2013 , zložený dňa 23.09.2013
 3. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Detvianska Huta č. 1/2010 o nakladaní s odpadmi na území obce Detvianska Huta bol schválený OZ v Detvianskej Hute dňa : .....................
 4. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Detvianska Huta č. 1/2010 o nakladaní s odpadmi na území obce Detvianska Huta nadobúda účinnosť dňom : ............................

 

 

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
slabý dážď 13 °C 7 °C
streda 28. 9. polojasno 15/5 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 12/9 °C
piatok 30. 9. slabý dážď 13/9 °C