Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

DODATOK č. 1 k VZN č. 2/2010

DODATOK č. 1 k VZN č. 2/2010

DODATOK č. 1  k VZN  č. 2/2010
O   D A N I   Z   N E H N U T E Ľ N O S T I,   O    D A N I   Z A   P S A,  O   D A N I   Z A   U B Y T O V A N I E,  DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
A O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE, SEPAROVANÉ A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY


Obec Detvianska Huta na základe §-u 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva tento dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o podmienkach určovania a vyberania daní a miestnych poplatkov na  území Obce  Detvianska Huta s účinnosťou od 31.12.2010

§ 5 , ods. 1  sa mení takto:
(1)    Ročná sadzba dane z pozemkov je pre
-    ornú pôdu a trvalé trávne porasty 0,40 %.
-    záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy 0,60 %
-    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,60 %

§ 9 , ods. 1 písm. a)  sa mení takto:
a)   0,11 € / m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

§ 9 , ods. 2   sa mení takto:

2)  Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia  sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,052 €  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady)

za § 12  sa dopĺňa  § 12a  Zníženie poplatku,  ktorý znie takto:

Daňovníkovi, alebo vlastníkovi stavby na bývanie, ktorý má v obci trvalý pobyt sa daň zníži o 50%. Pri znižovaní poplatku bude obec vychádzať zo svojej  evidencie obyvateľstva k 01.01.2012

§  30 sa mení takto:
Sadzba poplatku
(1) Pre poplatníkov uvedených v § 77 zák. 582/2004 odst. 2 pís. a: 
a)   0,028 €  za osobu a kalendárny deň (t.j. 10,22 €  za osobu a rok)
Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade, že poplatník plní povinností aj za ostatných členov domácnosti, jeho celková výška poplatku sa vypočíta ako súčet poplatkov všetkých členov domácnosti určených tak, ako je uvedené v prvej vete.
Pri určovaní počtu členov domácnosti sa vychádza z centrálnej evidencie obyvateľstva Obecného úradu v Detvianskej Hute k 01.01. zdaňovacieho obdobia s prihliadnutím na stav k aktuálnemu dňu vystavenia platobného výmeru.
b)  0,028 €  (t.j. 10,22 € za nehnuteľnosť a rok) 
Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku a počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých je poplatník oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce.
V prípade, že nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnené užívať viaceré osoby z dôvodu jej
spoluvlastníctva a nemajú na území mesta trvalý ani prechodný pobyt, poplatok platí jeden
z nich, na základe vzájomnej dohody. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, platiteľa urči obec.
(2) Pre poplatníka uvedeného v § 77 zák. 582/2004 odst. 2 pís. b a c:    
0,028 € 
Poplatok sa určí ako: súčin sadzby poplatku, počtu dní v kalendárnom roku, počas ktorých poplatníkovi vzniká poplatková povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie.

Tento Dodatok VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli Obce Detvianska Huta dňa  25.11.2011, zvesené dňa 11.12.2011 .

Tento Dodatok VZN bol schválený uznesením OZ č.  uznesenie č. 55 /OZ/2011 zo dňa  15.12.2011  a po schválení bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Detvianska Huta dňa  15.12.2011.
Účinnosť nadobúda 31.12.2011.        

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
slabý dážď 13 °C 7 °C
streda 28. 9. polojasno 15/5 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 12/9 °C
piatok 30. 9. slabý dážď 13/9 °C