Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie zo zasadnutia OZ 27.02.2015

 

   U Z N E S E N I E

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa  27.02.2015

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  DETVIANSKEJ  HUTE:

 

A.)  schvaľuje:

K bodu č. 1 Otvorenie

                   -  uznesenie č.  1/OZ/ 2015

                   -  otvorenie  a program rokovania 

 

K bodu č. 2  Voľba návrhovej  komisie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  - určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia  -    Pavel Kortiš

                                                                                                                     -   Vladimír Kret

 

K bodu č. 3 Kontrola  prijatých uznesení

                  -  uznesenie č.  2/OZ/ 2015

                  -  prijaté uznesenia boli splnené alebo sa priebežne plnia

 

 

K bodu č. 4 Rozpočet obce na rok 2015

                  -  uznesenie č.  3/OZ/ 2015

                -  rozpočet obce na rok 2015 podľa návrhu hospodárky obce Ing. Ivety Václavikovej      

                   bez  programovej štruktúry, s upravenou položkou 630 navýšenou o 200,- € a znížením  

                   položky 600 o sumu 200,- €

 

K bodu č. 5  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2015 

                  -  uznesenie č.  4/OZ/ 2015

                  -  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd  zo  

                     žúmp a ich evidencii podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 6 Žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku zo TKO

                  -  uznesenie č.  5/OZ/ 2015

                  -   žiadosti o zníženie, resp. odpustenie poplatkov za TKO  podľa prílohy

 

K bodu č. 7  Rekonštrukcia kotolne v ZŠ

                  -  uznesenie č.  6/OZ/ 2015

                  - predbežný zámer rekonštrukcie kotolne v ZŠ s MŠ M. Kolibiara  -  projekt s názvom

                 “ Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta –          

                   rekonštrukcia kotolne v ZŠ s MŠ Milana Kolibiara.

 

                 

                  -  uznesenie č.  7/OZ/ 2015

                  - predbežnú výpoveď Súkromnej škole v prírode, n. o. do doby vyhodnotenia žiadosti 

                    o NFP so začiatkom výpovede k 01.03.2015

 

K bodu č. 9 Žiadosti –  Mesto Detva – poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie

                  -  uznesenie č.   9/OZ/ 2015

                  - OZ zamieta žiadosť Mesta Detva o poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie

 

                                   - Pavel Šulek – pripojenie na obecný vodovod

                  -  uznesenie č.  10/OZ/ 2015

                  - OZ súhlasí s pripojením vodovodnej prípojky k rodinnému domu Pavla Šuleka, kde si

                     menovaný zhotoví typizovanú vodovodnú šachtu

 

K bodu č. 11 Diskusia  -  rozdelenie úsekov poslancom

                    -  uznesenie č.  13/OZ/ 2015

                    -  rozdelenie úsekov poslancom OZ podľa predloženého návrhu

                                  

                                 - menovanie zástupcu starostky obce

                    -  uznesenie č. 14/OZ/ 2015

                    -  p. Jána Hrončeka za zástupcu starostky obce

 

B. ) berie na vedomie :

 

K bodu č. 4 Rozpočet obce na rok 2015

                     -  uznesenie č.  3.1/OZ/ 2015

                     -  návrh rozpočtu obce na roky 2016-2017

                     -  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017

 

K bodu č. 8 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

                  -  uznesenie č. 8 /OZ/ 2015

 

K bodu č. 10 – Majetkové priznania

                     -  uznesenie č. 15/OZ/ 2015

 

K bodu č. 11 Diskusia

                     -  uznesenie č. 16/OZ/ 2015

                     -  vzdanie sa práva na odmenu poslanca p. Jána Hrončeka počas obdobia  rokov

                       2015-2016

 

C. ) ruší :

 

 K bodu č. 9    - Zámenná zmluva

                    -  uznesenie č.  11/OZ/ 2015

                    -  OZ ruší tento bod rokovania na doriešenie v budúcnosti

 

D. ) doporučuje :

 

K bodu č. 9    - Júlia Kružliaková – Žiadosť o riešenie  prístupovej cesty k rodinnému domu

                   -  uznesenie č.  12/OZ/ 2015

                    -  zvolať všetkých zúčastnených  v uvedenej veci na OZ na spoločný termín

                      rokovania 16.03.2015 o 18:00 hod.

 

K bodu č. 11 Diskusia

                     -  uznesenie č. 17/OZ/ 2015

                     - p. Marcinekovi vyriešiť situáciu s jelenicou na základe sťažnosti anonyma k spokojnosti 

                       ľudí, aby nedošlo k ohrozovaniu detí, ktoré tadiaľ chodia do školy do 31.03.2015

 

 

 

 

 

                                Vladimír Kret, v.r.                                            Pavel Kortiš, v.r.

                           overovateľ zápisnice                                        overovateľ zápisnice       

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Jana Hrončeková

                                                                                       starostka obce

Dátum zvesenia: 1. 1. 2017

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C