Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie zo zasadnutia OZ 22.05.2015

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa  22.05.2015

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  DETVIANSKEJ  HUTE:

 

  •  

K bodu č. 1 Otvorenie

                   -  uznesenie č.  24/OZ/ 2015

                   -  otvorenie  a program rokovania 

 

K bodu č. 2  Voľba návrhovej  komisie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  - určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia  - Ján Hronček

                                                                                                                     - Ing. Milan Pekár   

 

K bodu č. 3   Kontrola prijatých uznesení

                   -  uznesenie č.  25/OZ/ 2015

- prijaté uznesenia sú splnené, resp. sa priebežne plnia

 

  

K bodu č. 4  Prístupová cesta k rodinnému domu č. súp. 233

 - bod stiahnutý z rokovania OZ

 

 

K bodu č. 5  Plat starostky obce

                  -  uznesenie č.  26/OZ/ 2015

 - plat starostky v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. s účinnosťou od 01.01.2015

    vo výške 858x1,65 = 1.416,-€ a odmenu vo výške 15% čo činí 213,- €, hrubá mzda starostky obce je od 01.01.2015  1.629,- €

 

 

K bodu č.  6   Záverečný účet obce za rok 2014  

                  -  uznesenie č.   27/OZ/ 2015

 

  1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad

 

Výsledok hospodárenia je schodok vo výške 35.703,39€

 

Schodok hospodárenia v kapitálovom rozpočte za rok 2014 bol pokrytý finančnými prostriedkami z finančných operácií v príjmovej časti  - 47 568,00 € úver a 2 203,27  zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

 

 

K bodu č. 7  Zmluva o pôžičke  -  ASTA   

                  -  uznesenie č.  29/OZ/ 2015

- predloženú zmluvu o bezúročnej pôžičke medzi obcou a firmou ASTA na sumu 6 000,- €

 

 

 K bodu č.Žiadosti  - žiadosť ZŠ s MŠ o príspevok na voľnočasové aktivity detí

                  -  uznesenie č. 35/OZ/ 2015

 

  • príspevok na voľnočasové aktivityna jedno dieťa 20,- €

 

 

K bodu č. 10  Žiadosti  o zníženie poplatkov za TKO

                  -  uznesenie č.  36 /OZ/ 2015

- podľa priloženého zoznamu

 

 

K bodu č. 11  Dodatok k Zásadám o odmeňovaní poslancov    

                  -  uznesenie č.  37 /OZ/ 2015

- Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov podľa predloženého návrhu

 

 

K bodu č. 12  Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii     

                  -  uznesenie č.   38/OZ/ 2015

 

-  Dodatok č. 1 k VZN č.1/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 14  Rôzne

                  -  uznesenie č.   40/OZ/ 2015

- Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku multifunkčného ihriska v obci Detvianska Huta

- poplatok za využitie ihriska 1,- € /hodina na osobu

- hráči FK sú od poplatku oslobodení v rámci tréningu

 

K bodu č. 14  Rôzne

                  -  uznesenie č.   41/OZ/ 2015

- podmienky na využívanie školskej jedálni na akcie nasledovne:

- réžia na osobu: 1,20/ jedno jedlo

- prenájom miestnosti na akciu 20,- €

- prenájom miestnosti na kar 15,- €

- kuchárkam  a vedúcej školskej jedálne sa bude vyplácať za odpracované hodiny mzda , nie  

  čerpať náhradné voľno

 

 

K bodu č. 14  Rôzne

                  -  uznesenie č.   42/OZ/ 2015

Cenník prác a služieb obce podľa návrhu

 

K bodu č. 14  Rôzne

                  -  uznesenie č.   43 /OZ/ 2015

- jednorazovú soc.  výpomoc  Jánovi Plavuchovi v sume 200,- €

 

K bodu č. 14  Rôzne

                  -  uznesenie č.   44 /OZ/ 2015

- zakúpenie čerpadla na polievanie ihriska

 

K bodu č. 14  Rôzne

                  -  uznesenie č.   45/OZ/ 2015

- doplnenie člena do Rady školy – poslanca OZ Pavla Kortiša

 

K bodu č. 14  Rôzne

                  -  uznesenie č.   46 /OZ/ 2015

- Vypracovanie PHSR obce na roky 2014-2020

 

K bodu č. 14  Rôzne

                  -  uznesenie č.   47/OZ/ 2015

- Rozpočtové opatrenie č. 1 obce Detvianska Huta podľa predloženého návrhu

 

B. ) berie na vedomie :

 

K bodu č.  6   Záverečný účet obce za rok 2014 

                  -  uznesenie č.  28/OZ/ 2015

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014

 

K bodu č. 13  Majetkové priznania

                  -  uznesenie č.  39 /OZ/ 2015

- majetkové priznania starostky obce, riaditeľky ZŠ a kontrolóra obce

 

C. ) doporučuje :

 

 

K bodu č. 8 Sťažnosti občanov 

                  -  uznesenie č.   30/OZ/ 2015

 - oznámiť predmetné stavby na posúdenie stavebnému úradu

 

-  uznesenie č.   31/OZ/ 2015

-   vyriešiť sťažnosť s majiteľom objektu k spokojnosti oboch strán

 

-  uznesenie č.   32/OZ/ 2015

-   sťažovateľke zabezpečiť fenku  v čase hárania a zabezpečiť dvor 

 

-  uznesenie č.   33/OZ/ 2015

-   vykonať kontrolu v príslušnej domácnosti

 

-  uznesenie č.   34/OZ/ 2015

-   vyhlásiť výzvu majiteľom psov, aby ich mali zabezpečené proti voľnému pohybovaniu sa v obci

 

-  uznesenie č.   40/OZ/ 2015

-  starostke obce nájsť nového správcu multifunkčného ihriska

-  starostke obce  vykonať so správcom ihriska , resp. prenajímateľom budovy 103 kontrolu výberu

   nájmu  a evidencie  využitia multifunkčného ihriska

 

 

  

                              

                           Ján Hronček, v.r.                                              Ing. Milan Pekár , v.r.     

                           overovateľ zápisnice                                        overovateľ zápisnice  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Jana Hrončeková, v.r.

                                                                                       starostka obce

 

 

Dátum zvesenia: 1. 1. 2017

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C