Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie z mimoriadného zasadnutia OZ 15.12.2015

U Z N E S E N I E

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa  15.12.2015

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  DETVIANSKEJ  HUTE:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

                   -  uznesenie č.  69/OZ/ 2015

                   -  otvorenie  a program rokovania 

 

K bodu č. 2  Voľba návrhovej  komisie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            - určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia  -  Ján Hronček  

                                                                                                                    - Ing. Milan Pekár

 

K bodu č. 3.  Kontrola prijatých uznesení

                   -  uznesenie č.  70/OZ/ 2015

- prijaté uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení 

 

K bodu č. 4.  VZN č. 2/2015 o daní z nehnuteľností

                   -  uznesenie č.   71 /OZ/ 2015

- VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, dani za nevýherné hracie prístroje a o miestnom poplatku za komunálne , separované a drobné stavebné odpady

 

 K bodu č. 4. a)  VZN č. 3/2015

                   -  uznesenie č.   72 /OZ/ 2015

- VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných  priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Detvianska Huta

 

K bodu č. 5.  Rozpočet obce na rok 2016

                   -  uznesenie č.   73/OZ/ 2015

   -  rozpočet  obce na rok 2016 podľa návrhu hospodárky obce Ing. Ivety Václavikovej      

      bez  programovej štruktúry

 

K bodu č. 6.  Úpravu rozpočtu  na roky 2015 – rozpočtové opatrenie č. 4

                   -  uznesenie č.  74/OZ/ 2015

   - úpravu rozpočtu  na roky 2015 v členení podľa finančnej a ekonomickej 

      klasifikácie podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 7.   Žiadosti občanov – LK Látky

                   -  uznesenie č. 76/OZ/ 2015

- príspevok na Slovenský pohár v behu na lyžiach v sume 100,- €

                                                    - odpredaj pozemku 

-  uznesenie č. 78/OZ/ 2015

- zámer odpredať pozemok pod stavbou garáže so súp. číslom 600 na parcele C.KN č. 320

 pre Jozefa Šuleka, Detvianska Huta 47 s osobitným zreteľom a vypracovanie geometrického plánu

                                                  - odpredaj stavebného pozemku 

 -  uznesenie č. 79/OZ/ 2015

- odpredaj   pozemku   C-KN parcela č. 486/17 ttp o výmere 640 m2 pre Magni, s.r.o., sídlo Obrancov mieru 15/B, 96212 Detva, IČO: 44774249, DIČ: 2022827917 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici  v odd. Sro, vo vložke číslo : 58553/B , zastúpená konateľom: MUDr. Ján Farkas, nar. 31.10.1977, r. č.   771031/8902, Perín-Chym, časť Chým 59, Košice okolie 04474,  štátny občan Slovenskej republiky  za cenu  3,- €/m2 podľa uznesenia č. 115/OZ/2015 z 28.02.2015

                                                     - zámena garáže

-  uznesenie č. 80/OZ/ 2015

- zámenu garáže  súp. číslo 601 na parcele   C-KN č. 319, zast. plocha o výmere 202 m2  vedenej na  LV č.1738   vo vlastníctve Rímskokatolíckeho farského úradu  za garáž vedenú na LV č. 1835 –súp. č. 606 na parc. C-KN č. 255 o výmere 26 m2 ako zast. pl. a nádv. vo vlastníctve obce

                           

 

K bodu č. 10. Rôzne 

                   -  uznesenie č.  85/OZ/ 2015

- vyfakturovanie sumy 4.375,30 € podľa priložených faktúr za materiál a prácu na streche kotolne v ZŠ

 

       B.)  berie na vedomie:

 

K bodu č. 5.  Rozpočet obce na rok 2016

-   uznesenie č. 73/OZ/ 2015 

                     -  návrh rozpočtu obce na roky 2017-2018

                     -  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018

 

K bodu č. 7.   Žiadosti občanov  - Mgr. Anna Nociarová

-  uznesenie č. 77/OZ/ 2015

- zámenu pozemku pod ZŠ s MŠ s pani Mgr. Annou Nociarovou a doporučuje zámenu vykonať formou malých pozemkových úprav

 

K bodu č. 9.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok

                   -  uznesenie č. 83/OZ/ 2015

- návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

 

C.)  zamieta:

 

K bodu č. 7.   Žiadosti občanov - Ján Slovák  - zníženie poplatku za TKO

                   -  uznesenie č. 75/OZ/2015

- žiadosť o zníženie poplatku za TKO za Veroniku Slovákovú

  • Ján Gondáš – odkúpenie budovy bývalej ZŠ

                   -  uznesenie č.  81/OZ/ 2015

- žiadosť na odpredaj budovy školy na osade Vrchdobroč a navrhuje zriadiť vecné bremeno na pozemok

 

K bodu č. 8.   Žiadosť  JUNIOR GAME spol. s r.o.

                   -  uznesenie č. 82 /OZ/ 2015

-  zamieta žiadosť, pretože obec je vlastníkom budovy, o prevádzku zariadenia nemá záujem a predchádzajúcej nájomníčke skončil prenájom budovy 31.10.2015

 

D.)  určuje:

 

K bodu č. 10. Rôzne 

                   -  uznesenie č.  84/OZ/ 2015

- starostke obce pripraviť podklady o výške súdnych trov s pani Hrončekovou ( pozemok pod ZŠ)

 

 

 

 

                              Ing. Milan Pekár                                                  Ján Hronček

                           overovateľ zápisnice                                        overovateľ zápisnice  

 

   

 

 

 

                                                                                    Jana Hrončeková

                                                                                       starostka obce

 

Dátum zvesenia: 1. 1. 2017

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C