Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie z 15.12.2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

A. ) schvaľuje:

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 53/OZ/ 2011

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Pavel Šulek

- Milan Pekár

 

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 54/OZ/ 2011

- prijaté uznesenia sú splnené, respektíve sa priebežne plnia

 

K bodu č. 4 Doplnok č.1 VZN č. 2 /2010

- uznesenie č. 55 /OZ/ 2011

- Doplnok č. 1 VZN č. 2/2010 o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa, o dani za ubytovanie, dani za nevýherné hracie prístroje a o miestnej dani za komunálne, separované a drobné stavebné odpady

podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č.

- uznesenie č. 57/OZ/ 2011

- rozpočtové opatrenie č. podľa predloženého návrhu hospodárky obce

 

K bodu č. 6 Koncepcia KZ - Podpoľanie

- uznesenie č. 58/OZ/ 2011

- koncepciu KZ –Podpoľanie podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 7 ZŠ – súdne poplatky a návrh na vydanie platobného rozkazu

- uznesenie č. 60/OZ/ 2011

- zmluvu o poskytovaní právnej pomoci

 

- uznesenie č. 62/OZ/ 2011

- vykonanie kontroly kontrolórom obce v Základnej škole Detvianska Huta zameranej na kontrolu príjmov z prenájmu telocvične pre verejnosť, školskej jedálne, zložiek platu riaditeľky a príplatku za riadenie a tiež hospodárenia v živnosti (ubytovanie)

termín: do konca januára 2012

 

 

K bodu č. 8 Cenové ponuka na uzatvorenie Zmluvy na zimnú údržbu ciest

- uznesenie č. 66/OZ/ 2011

- uzatvorenie zmlúv na zimnú údržbu ciest s Pavlom Nociarom a RD Látky

 

- uznesenie č. 67/OZ/ 2011

- zmluvu na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu s Pavlom Nociarom

 

K bodu č. 9 Rôzne

- uznesenie č. 68/OZ/ 2011

- odpredaj pozemku Petrovi Olšiakovi, Detvianska Huta 150 za nasledovných podmienok

- podiel v parcelách č. 134/1, 2 vedených na LV č. 732 pod BLV 1 v 15/165 (výmera podielu 70,2 m2) cenu podľa prepočtu nákladov pri kúpe od Vladimíra Olšiaka

 

 

- uznesenie č. 70/OZ/ 2011

- Inventarizačnú komisiu na celé volebné obdobie v zložení:

Ing. Iveta Václaviková

Jozef Olšiak

Viera Václaviková

Ružena Boríková

Emília Kučerová

 

- uznesenie č. 71/OZ/ 2011

- neschvaľuje sponzorský príspevok pre Slovenský zväz včelárov

 

B. ) doporučuje:

K bodu č. 4

- uznesenie č. 56 /OZ/ 2011

- vypracovať tabuľku o prehľade vybraných ukazovateľov príjmov a výdavkov na vývoz smeti (s výškou doplatku obce)

 

K bodu č. 7 

- uznesenie č. 63/OZ/ 2011

- riaditeľky ZŠ ukončiť živnosť ZŠ k 31.12.2011

 

- uznesenie č. 64/OZ/ 2011

- riaditeľky ZŠ nevykonávať úsporné opatrenia v ŠJ formou krátenia úväzkov kuchárkam, nakoľko podľa účtovných podkladov transfer obce a réžia postačuje na pokrytie nákladov, ale rezervy hľadať v úsporách energií

 

K bodu č. 9

- uznesenie č. 69/OZ/ 2011

- starostke obce vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom budovy č. súp. 103 pre p. Radoslava Máliša do 15.01.2012

 

C. ) berie na vedomie:

K bodu č. 7 ZŠ – súdne poplatky a návrh na vydanie platobného rozkazu

- uznesenie č. 59/OZ/ 2011

- informáciu starostky obce

 

K bodu č. 9  Rôzne

- uznesenie č. 72/OZ/ 2011

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2012

 

D. ) ukladá:

K bodu č. 7 ZŠ – súdne poplatky a návrh na vydanie platobného rozkazu

- uznesenie č. 65/OZ/ 2011

- riaditeľke ZŠ súčinnosť pri umožnení používania telocvične pre TJ Detvianska Huta v dňoch streda a piatok o 18.00 hod, v nedeľu o 14.00 hod s možnosťou využitia šatní a teplej vody

 

Pavel Šulek Milan Pekár

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 2. 1. 2012

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C