Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ 7.8.2009

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

A. ) schvaľuje:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 135/OZ/ 2009

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Ján Hronček

- Mgr. Jaroslava Plavuchová

 

 

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 136/OZ/ 2009

- prijaté uznesenia z OZ sú splnené, resp. sa plnia priebežne

 

K bodu č. 4 Stav vysporiadania pozemkov pod cesty – nájomné zmluvy

- uznesenie č. 137/OZ/ 2009

 

- nájomné zmluva na nájom pozemkov v k.ú. Detvianska Huta, na ktorých sú verejné priestranstva, miestne komunikácie a chodníky za 0,01 €/m2 za rok nasledovne:

 

- od Ing. Vladimír Václavik, H. Meliíčkovej 15, Bratislava pozemky vedené na LV č. 2371, KN-C parc. č. 206/2 o výmere 307 m², zastavaná plocha, KN-C parc. č. 207/3 o výmere 90 m², zastavaná plocha KN-C parc. č. 207/1 o výmere 374 m²

- od Ján Plavucha a Jana Plavuchová, Detvianska Huta 129 pozemky vedené na LV č. 182, KN-C parc. č. 50/2 o výmere 44 m², záhrada.

- od Anton Máliš a  Paulína Málišová, pozemky vedené na LV č. 77, KN-C parc. č. 251/2 o výmere 3 m², zastavaná plocha, KN-C parc. č. 252/2 o výmere 16 m², záhrada.

- od Ján Fekjač, Detvianska Huta 99 pozemky vedené na LV č. 2380, KN-C parc. č. 262/2 o výmere 202 m², zastavaná plocha.

- od Mgr. Anna Nociarová, Detvianska Huta 377 pozemky vedené na LV č. 2379, KN-C parc. č. 262/2 o výmere 343 m2 , zastavaná plocha, KN-C parc. č. 262/5 o výmere 173 m2 , zastavaná plocha, KN-C parc. č. 1534/2 o výmere 68 m2 , zastavaná plocha, KN-C parc. č. 1548 o výmere 228 m2 , zastavaná plocha a LV č. 2377, KN-C parc. č. 196/2 o výmere 210 m2 , zastavaná plocha, KN-C parc. č. 207/2 o výmere 96 m2 , zastavaná plocha, KN-C parc. č. 262/4o výmere 143 m2 , zastavaná plocha, KN-C parc. č. 318/3 o výmere 14 m2 , zastavaná plocha, KN-C parc. č. 1529/9 o výmere 508 m2 , zastavaná plocha, KN-C parc. č. 1534/3 o výmere 24 m2 , zastavaná plocha, KN-C parc. č. 1547/1 o výmere 25 m2.

- od Pavel Šulek, Detvianska Huta 375 pozemky vedené na LV č. 1904, KN-C parc. č. 1530/1 o výmere 48 m², zastavaná plocha.

- od Renáta Drugdová, Vidiná 507, pozemky vedené na LV č. 2131 KN-C parc. č. 1517/2 o výmere 104 m2, zastavaná plocha, LV č. 2375 KN-C parc. č. 1535/4 o výmere 163 m2, zastavaná plocha v 267/400 ( vlastnícky podiel činí 108,8 m2)

 

 

- uznesenie č. 138/OZ/ 2009

- zámennú zmluvu medzi obcou Detvianska Huta a Jánom Fekjačom, trvalo bytom Detvianska Huta 99, na nasledovné pozemky:

- pozemok vo vlastníctve obce vedený na LV č. 2381 C-KN p. č. 261/2 zast. plocha o výmere 204 m2 v 1/1 za pozemok vo vlastníctve Jána Fekjača, vedený na LV č.2380 C-KN p.č. 262/6 zast. plocha o výmere 202 m2 v 1/1, hodnota a výmera pozemkov je porovnateľná a účastníci si nebudú vzájomne nič doplácať

 

- uznesenie č. 139/OZ/ 2009

- prenájom priestorov v budove OcÚ pre SCC Autotech, Robert Pocos, Lučenec v zmysle VZN

č. 6/2008

 

K bodu č. 5 Schválenie príloh k žiadosti NFP – ROP

- uznesenie č. 140/OZ/2009

 

- a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev“ ktorého ciele sú v súlade s  platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP;

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt

t.j. vo výške 25.000.- eur.

 

K bodu č. 8

- uznesenie č. 143/OZ/2009

- finančný príspevok na stretnutie rodákov Vrchdobroče vo výške 170,- €.

 

- uznesenie č. 145/OZ/2009

- náter rozhlasových stĺpov

 

 

B. ) neschvaľuje:

 

K bodu č. 7

- uznesenie č. 141/OZ/2009

žiadosť Jána Gondáša na prenájom budovy bývalej školy súp. č. 2 na Vrchdobroči

 

 

 

C. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 7

- uznesenie č. 142/OZ/2009

- žiadosti o prijatie do zamestnania, s tým, že obec neuvažuje o prijatí novej učiteľky do MŠ

 

 

K bodu č. 8

- uznesenie č. 144/OZ/2009

- informáciu o príprave „Richtarkinej varešky“

- informáciu o príprave stretnutia rodákov na Vrchdobroči

 

 

Mgr. Jaroslava Plavuchová, v.r. Ján Hronček, v.r.

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 29. 11. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C