Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ 30.10.2009

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

A. ) schvaľuje:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 154/OZ/ 2009

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Ján Slovák

- Mgr. Jaroslava Plavuchová

 

K bodu č.3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 155/OZ/ 2009

- prijaté uznesenia z OZ sú splnené, resp. sa plnia priebežne

 

K bodu č.4 Pozemok pod ZŠ

- uznesenie č. 156/OZ/ 2009

- cenu a postup vysporiadania vlastníctva s podmienkou vyhotovenia GP a kúpnopredajnej

zmluvy, kde JUDr. Hronček dokončí právne úkony

- odkúpenie zastavanej plochy o výmere 871 m2 (po odpočítaní výmery vydržanej v ROEP) a to

parcely KNC č. 223/3, 224/2, 224/3) v cene 200,- Sk/ m2 ( 3,339 €/m2) čo je 5.782,38 €, ktoré budú

splatené v častiach podľa dohody pri tvorbe kúpnej zmluvy

- odkúpenie nezastavaných plôch (chodníky a ttp) oplotených v areáli v cene 150,- Sk/ m2 ( 4,479

€/m2) po zameraní a vyhotovení GP a dohode o vysporiadaní pozemkov

 

K bodu č. 5 Nájomné zmluvy

a) Nájomná zmluva - Súkromná škola v prírode

- uznesenie č.157/OZ/ 2009

- do konca roku 2009 podľa terajšej zmluvy, od 01.01.2010 bude vyhotovená nová zmluva, náklady na energie znášať podľa uznesenia č. 107/OZ/2009 z 10. marca 2009

- náklady na elektrinu – ZŠ – 10 % - náklady na uhlie – ZŠ - 30 %

ŠvP - 50 % ŠvP - 60 %

ŠJ - 35 % MŠ, ŠJ, ŠKD – 10 %

MŠ - 2,5 %

ŠKD - 2,5 %

- záväzok pre riaditeľku školy prizývať k jednaniam so školou v prírode zástupcu zriaďovateľa

 

b) Nájomná zmluva Darina Libiaková -

- uznesenie č. 158/OZ/ 2009

- prenájom priestorov v budove bývalej ZŠ na Vrchdobroči p. Darine Libiakovej v zmysle VZN č. 6/2008

 

K bodu č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s pitnou vodou

- uznesenie č. 159/OZ/ 2009

- Všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní s pitnou vodou

 

K bodu č. 7  Plnenie rozpočtu obce za 3. štvrťrok

- uznesenie č. 160/OZ/2009

- rozpočtové opatrenie č. 1/2009

- úpravu bežného rozpočtu v príjmovej časti-

- VÚC - klzisko 620,- €

- Richtárkina vareška 330,- €

MF SR - krytina KD, obradná miestnosť 8.298,- €

- úpravu bežného rozpočtu vo výdavkovej časti –

  • členské príspevky 248,43€

- materiál dom smútku 1.179,06€

  • poistka Tatra 1.170,02 €

  • odborný dozor 746,55 €

- oprava kotlov v ZŠ 2.278,41€

 

- úpravu kapitálového rozpočtu vo výdavkovej časti

- kancelárske zariadenie 1.619,23 €

-rekonštrukcia bývalej pošty 2.928,81 €

- plán pochovávania v cintoríne 1.660,- €

- príprava projektov 7.599,15 €

 

K bodu č. 7 Rôzne

- uznesenie č. 161/OZ/2009

- hovor s ľudom dňa 22.11.2009

 

- uznesenie č. 163/OZ/2009

- žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre RKFU Detvianska Huta na opravu fasády v sume 250,- €

 

- uznesenie č. 164/OZ/2009

- žiadosť o odkúpenie pôdnej frézy v sume 30,-€ pre p. Hrončeka

 

- uznesenie č. 166/OZ/2009

- v náväznosti na uznesenie č. 28/OZ/2007 z 23. februára 2007 úhradu finančných nákladov za notárske zápisnice k vysporiadaniu pozemkov, na ktorých sú vybudované miestne komunikácie v prospech pôvodných vlastníkov, ktorí ich následne obci odpredajú za 1,- € za celok, nakoľko nemajú záujem financovať vysporiadanie týchto pozemkov a odpredaj v prospech obce podmienili pomocou pri vysporiadaní a úhradou nákladov na GP, notárske zápisnice a ostatné právne úkony spojené s vysporiadaním a prevodom pozemkov na obec

 

 

B. ) neschvaľuje:

 

K bodu č. 7 Rôzne

- uznesenie č. 162/OZ/ 2009

- žiadosť RKFÚ Detvianska Huta o odpustenie daní z nehnuteľností za rok 2009

 

C. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 7 Rôzne

- uznesenie č. 165/OZ/2009

- Správu o výchovno –vzdelávacej činnosti školy v šk. r. 2008/2009

 

K bodu č. 8 Diskusia

- uznesenie č. 167/OZ/2009

- vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Jaroslavy Plavuchovej

 

D. ) doporučuje:

 

K bodu č. 8 Diskusia

- uznesenie č. 168/OZ/2009

- starostke obce osloviť ďalšieho kandidáta na poslanca z posledných komunálnych volieb

 

 

Mgr. Jaroslava Plavuchová, v.r. Ján Slovák, v.r.

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 29. 11. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C