Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ 24.5.2009

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

A. ) schvaľuje:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 123/OZ/ 2009

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Ján Hronček

- Jozef Kret

 

K bodu č. 3 Kúpa pozemkov pod miestnymi komunikáciami

uznesenie č. 124/OZ/2009

 

- kúpu pozemkov v intraviláne obce na ktorých sú vybudované cesty podľa GP č. 7/2009, 66/2009 a  29/2009 vyhotovených Ing. Evou Hroncovou, Geodetické a kartografické práce Hriňová, kúpu pozemkov v centre obce (parkovisko okolie budovy č. 103) a kúpu pozemku na vybudovanie kompostoviska, v cene 1,-€ za celok pre každého predávajúceho:

 

- od: Ondrej Kortiš, trvalo bytom Hriňová, Lúčna č. 1766/30, kúpu pozemku evidovaného v LV č. 2622, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 1530/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2.

 

- od: František Kršiak, trvalo bytom Detvianska Huta č. 119, kúpu pozemku evidovaného v LV č. 2616, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 1530/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 259m2 (výmera pripadajúca na spoluvl. podiel predstavuje 230,51 m2) a podielovým spoluvlastníkom v spoluvl. podiele 89/100-ín pozemku , evidovaného v LV č. 2358, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 1530/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2 (výmera pripadajúca na spoluvl. podiel predstavuje 172,66 m2).

 

- od: Ján Kortiš, trvalo bytom Detvianska Huta č. 383, kúpu pozemku evidovaného v LV č. 2358, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 1530/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2 (výmera pripadajúca na spoluvl. podiel predstavuje 21,34 m2, v LV č. 2616, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 1530/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2 ( výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel, ktorý je predmetom prevodu je 28,49 m2).

 

- od: Ján Kortiš, trvalo bytom Hriňová, Školská 1569/19, 962 05, kúpu pozemku evidovaného v LV č. 2353, spoluvlastnícky podiele 137/150 -ín z parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 1529/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 ( výmera pripadajúca na spoluvl. podiel predstavuje 63,93 m2 ).

 

- od: Tomáš Vaculčiak, trvalo bytom Zvolen Centrum 2408/25, kúpu pozemku evidovaného v LV č. 2147, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 1518/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2.

 

– od: Valéria Václaviková, Hriňová , Školská 1571/47, kúpu pozemku evidovaného v LV č.2138, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 1518/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2.

 

- od: Vladimír Olšiak , trvalo bytom Detvianska Huta č. 364, kúpu pozemku evidovaného v LV č. 2172, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 1518/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2

 

- od Ing. Šulek František, trvalo bytom Detvianska Huta č. 79, kúpu pozemkov evidovaných v LV č. 2621 pod B1 v 18/24-ách, pod B2 v 3/24-ách a pod B3 v 3/24-nách , parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 1545/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 416 m2, v LV č. 2383 pod B1 v 16/18-nách a pod B2 v 2/18-ách parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 265/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2.

 

– od Ján Šulek a  Šuleková Mária, obaja trvalo bytom Detvianska Huta č. 65, kúpu pozemku v spoluvlastníckom podiele 3960/4032 evidovaného na LV č. 2051, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 1545/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 550 m2 ( výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel, ktorý je predmetom prevodu je 540,178 m2).

 

 

- od: Ing. Anna Hnilicová, trvalo bytom Zvolen, A. Hlinku č. 3 a Matúš Kortiš, rod. Kortiš, trvalo bytom Halič, Hrnčiarska č. 98/14 kúpu pozemku evidovaného v LV č. 1257, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 1540/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2.

 

- od: Milan Plavucha, bytom Detvianska Huta 389 kúpu pozemku evidovaného v LV č. 2623,parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 1543/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2.

 

 

- od Kršiak Vladimír, trvalo bytom Detvianska Huta č. 87, kúpu pozemku evidovaného v LV č. 1217, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako KN-C č. 1581/2, ostatné plochy o výmere 2633 m2.

 

- od Rímskokatolícka cirkev,  farnosť Detvianska Huta kúpu pozemkov evidovaných v LV č. 2025, parciel registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape ako CKN č. 1534/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 421 m2, č. 1535/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 542 m2, č. 1535/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2, č. 1537/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 262 m2, a podielovým spoluvlastníkom pozemku evidovaného v LV č. 2375 pod B 5 v 5/16-áchparcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako CKN č. 1535/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2 (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel, ktorý je predmetom prevodu je 50,93 m2)

 

 

uznesenie č. 124a/OZ/2009

 

- kúpu pozemkov v intraviláne obce na ktorých sú vybudované cesty a pozemky v okolí cesty v podielovom spoluvlastníctve 9/10-ách v LV č. 2350, parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 1019, ttp o výmere 599 m2, pozemkov evidovaných v LV č. 2348, parciel registra E evidovaných na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 1016/1, záhrady o výmere 135 m2, č. 1016/2, záhrady o výmere 67 m2, pozemku evidovaného v LV č. 2349 parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č.1017, zastavané plochy a nádvoria o výmere 359 m2 a pozemkov v podielovom spoluvlastníctve v 1/2 evidovaných v LV č. 1147, parciel registra E evidovaných na mape určeného operátu ako parc. KNE č. 1018/2, ttp o výmere 456 m2, KNE č. 1018/1, ttp o výmere 17 m2 v cene 425,10 € , t.j. 0,332 € za 1m2 od Anton Olšiak, Detvianska Huta 171:

 

 

K bodu č. 4

- uznesenie č. 125/OZ/2009

  1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad

  2. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2008 vo výške 539.303,14 Sk (17.901,58 €) takto:

- do rezervného fondu sa pridelí 10 % - 53,930 Sk (1.790,15 €)

- do rozpočtu na čerpanie výdavkov 90 % - 485.373,14 Sk (16.111,43€)

 

  1. Tvorbu rezervného fondu:

1. Tvorba:

a) počiatočný stav 797.999,03 Sk (26.488,71 €)

b) tvorba 53.930,00 Sk (1.790,15 € )

c) konečný stav 851.929.03 Sk (28.278,86 €)

 

 

B. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 4

- uznesenie č. 126/OZ/2009

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2008

2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2008

 

Ján Hronček, v. r Jozef Kret, v. r.

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 29. 11. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C