Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ 14.4.2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

A. ) schvaľuje:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 201/OZ/ 2010

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Ján Slovák

Pavel Kortiš

 

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 202/OZ/ 2010

- prijaté uznesenia sú splnené

 

K bodu č. 4 - úprava poplatkov v školských zariadeniach

- uznesenie č. 204/OZ/ 2010

- dodatok č. 1/2010 k VZN č. 3/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Detvianska Huta podľa predloženého návrhu pre žiakov ZŠ, MŠ ostatné poplatky budú doriešené do 01.09.2010

 

K bodu č. 5  Zberný dvor – podanie projektu

- uznesenie č. 205/OZ/ 2010

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v obci“

b) vo výške celkových výdavkov na projekt v hodnote 475 684,99 €,

c) vo výške celkových oprávnených výdavkov na projekt v hodnote 475 684,99 €,

d) spolufinancovanie projektu vo 5% výške celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.

vo výške 23 784,25 €,

e) financovanie projektu z vlastných zdrojov.

 

- uznesenie č. 206/OZ/ 2010

- Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2010 o nakladaní s odpadom podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 6. Kúpna zmluva

- uznesenie č. 207/OZ/ 2010

- vysporiadanie pozemku, úhradu notárskej zápisnice a úhradu za vklad KZ do katastra

- kúpu pozemku pod budovou bývalej ZŠ na Komárne, konkrétne parcelu KNC č. 1152/5 o výmere 2758 m2

zastavaná plocha a nádvorie a parcela KNC č. 1152/4 o výmere 271 m2, zastavaná plocha a nádvorie ,

ktoré boli zamerané GP č. 32/2010 za cenu dohodou a to 1,- € (jednoeuro) od Vladimíra Hanesa,

Detvianska Huta, Komárno 222

 

 

K bodu č. 7. Sťahovanie - knižnice

- uznesenie č. 209/OZ/ 2010

- zlúčenie školskej a obecnej knižnice v Detvianskej Hute v termíne od 01.05.2010 na verejnú školskú

knižnicu, ktorá bude umiestnená v doterajších priestoroch školskej knižnice v budove základnej školy

- zriadenie Verejnej školskej knižnice pri Základnej škole s materskou školou v Detvianskej Hute obcou

Detvianska Huta ako zriaďovateľom

- skladu CO

- uznesenie č. 210/OZ/ 2010

- presťahovanie skladu CO zo ZŠ na OcÚ do priestorov v ktorých je v súčasnosti umiestnený v termíne do

30.06.2010

 

K bodu č. 8. Rôzne

- uznesenie č. 211/OZ/ 2010

- kúpu a umiestnenie solárnej lampy verejného osvetlenia na Komárne u Zdechovanov v sume 1.222,50 €

 

 

B. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 4 ZŠ - pozemok

- uznesenie č. 203/OZ/ 2010

- postup pri vysporiadaní pozemku navrhovaný právnym zástupcom obce

 

K bodu č. 8. Rôzne

- uznesenie č. 212/OZ/ 2010

- sťažnosť Anny Belkovej k poplatkom za hrobové miesta, ktorá nie je opodstatnená,

počas predošlého obdobia boli poplatky uhrádzané jednorázovo, po schválení VZN sa poplatok za

udržiavanie, resp. vytvorenie hrobového miesta účtuje za obdobie od r. 2008 do 2018, s odpustením

poplatku nesúhlasí

 

C. ) neschvaľuje:

 

K bodu č. 6. Kúpna zmluva

- uznesenie č. 208/OZ/ 2010

- kúpu pozemkov v podielovom spoluvlastníctve od Vladimíra Olšiaka, Detvianska Huta 364 vo výmere 5398 m2 v cene –– € za m2, podiel v Urbariáte vo výmere 533 m2 v cene ––- € za m2 a podiel v Pasienkovom spoločenstve D. Huta o výmere 8970 m2 v cene € za m2 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

 

Ján Slovák Pavel Kortiš

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 29. 11. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C