Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie a zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva OZ z 28.01.2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

 

A. ) schvaľuje:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 1/OZ/ 2011

- otvorenie

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice – Juraj Kubiš

- Ján Hronček

a navrhovateľov uznesenia – Vladimír Kret

- Bc. Milan Pekár

 

K bodu č. 3 Základná škola - riešenie nájmov a financovania

- uznesenie č. 2/OZ/ 2011

- požiadavku riaditeľky ZŠ na finančnú zálohu na originálne kompetencie školy vo výške 4.000,- € mesačne

- navýšenie réžie od 1.3.2011 pre školskú jedáleň podľa návrhu (viď. prílohu)

 

B. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 3 

- uznesenie č. 3/OZ/ 2011

- ústny prísľub, že jednotlivých zástupcov za každý subjekt si subjekty navrhnú samé

 

C. ) doporučuje:

 

K bodu č. 3

- uznesenie č. 4/OZ/ 2011

- pre subjekty nachádzajúce sa v objekte Základnej školy nasledovné body:

1. Oddelenie samostatných priestorov pre subjekty (základná škola, škola v prírode, obec)

viď. priložený návrh

2. Nájom pre školu v prírode podľa platného VZN.

3. Zavedenie samostatných elektromerov.

4. Prerobenie kúrenia pre jednotlivé časti budovy.

5. Oslovenie viacerých zhotoviteľov a výber najlacnejšej ponuky.

 

- uznesenie č. 5/OZ/ 2011

- oslovenie Vyššieho územného celku starostkou obce vo veci možnosti zriadenie domova dôchodcov obcou

- vytvoriť rezervný fond, ktorý bude slúžiť na opravu tej veci, ktorú si subjekty schvália

- realizovať uvedené práce do konca augusta

- poslancom OZ návštevu objektu školy a to v pondelok 31.1.2011 o 17.00 hod

 

D. ) ukladá:

 

K bodu č. 3

- uznesenie č. 6/OZ/ 2011

- vedúcej školskej jedálne predkladať štvrťročne požiadavku na nákup čistiacich a ochranných prostriedkov

 

 

 

 

Bc. Milan Pekár, v.r. Vladimír Kret, v.r.

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

 

 

 

 

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Obec Detvianska Huta

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute

 

Dátum konania: 28. januára 2011 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Jozef Kret

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3 Základná škola - riešenie nájmov a financovania

4. Diskusia

5. Uznesenie

6. Záver

 

1. Otvorenie.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Jana Hrončeková, privítala prítomných.

Predložila program rokovania, požiadala o prípadné doplnenie. Doplnenie programu nenavrhol žiaden

poslanec.

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

p. starostka – návrhová komisia - Bc. Milan Pekár

- Vladimír Kret

- overovatelia zápisnice – Juraj Kubiš

- Ján Hronček

Hlasovanie: za 6 poslancov

proti 0

zdržali sa 0

body 1, 2 boli jednomyseľne schválené uznesením č. 1/OZ/ 2011

 

3. Základná škola - riešenie nájmov a financovania

p. starostka – oboznámila prítomných s problémami v ZŠ, s financovaním, spotrebou elektriny a uhlia,

ktorých spotreba sa v roku 2010 zvýšila aj napriek snahe o úsporné opatrenia, budova je málo vyťažená

- na prevádzku základnej školy (mimo školy v prírode) sú vyššie náklady ako na chod obce

- v roku 2010 boli celkové bežné výdavky obce vo výške – 225.461,- € a na bežné výdavky základnej školy

229.610,- €

- počet žiakov stále klesá, ZŠ má 87 žiakov, v MŠ je zapísaných 20 detí

- obec v roku 2010 zabezpečila financie na výmenu strojov a zariadení v školskej jedálni v sume 9075,42 €

(6.600,- € z úradu vlády a 2475,42 € z vlastných zdrojov)

- obec nemá ďalšie financie na dofinancovanie ZŠ, má rozpracované projekty na ktorých sa musí finančne

podieľať, obci prešiel ďalší projekt na „Komplexné riešenie odpadového hospodárstva“

- v minulom volebnom období OZ riešilo problém s réžiou v školskej jedálni, ktorá sa v minulosti nevyberala,

resp. nie v súlade s predpismi, v roku 2010 činila réžia 14.777,- €, čo sú ďalšie financie navyše oproti

minulosti

- uznesením 190/OZ/2010 z 26.2.2010 bolo schválené zabudovanie podružných elektromerov a platby podľa

takto evidovanej spotreby, do dnešného dňa sa tak nestalo, nevieme určiť, ktorá inštitúcia zapríčiňuje

zvyšovanie spotreby elektriny a tým aj platieb

- rovnaký problém je s kúrením, pred vianočnými prázdninami p. riaditeľka ZŠ nakúpila uhlie za 4.000,- €,

po prázdninách bolo uhlie takmer minuté, priestory ZŠ stačilo počas prázdnin temperovať, tu je tiež

potrebné namontovať merače tepla na jednotlivé vetvy

- je potrebné doriešiť nájom so SŠvP, pokúsiť sa o zriadenie domova dôchodcov

- v účtovníctve ZŠ sa neobjavil príjem za nájom ŠJ a telocvične

- kuchárky sú len dve, sťažujú sa, že nemajú priestor vyčerpať si dovolenku a nadčasy

- s poslancami OZ o probléme diskutovali a dospeli k názoru, že je potrebné rozdelenie budovy pre

jednotlivé subjekty tak, aby bolo možné namontovať merače elektriny a tepla a náklady rozúčtovať podľa

skutočnej spotreby, rovnako je potrebné zmeniť ohrev vody z elektrického na ohrev pevným palivom

- podľa dostupných informácií bude výzva na rekonštrukciu kúrenia a zatepľovania budov, až bude výzva

vyhlásená obec žiadosť o NFP podá

p. Šulek – navrhuje riešiť problém zriadením detského domova rodinného typu

p. riaditeľka - detský domov v budove základnej školy nebol doporučený hygienikom

p. Plavuchová – žiada časť z réžie ponechať na nákup čistiacich prostriedkov, pracovných odevov a dovybavenie kuchyne, pre 80 stravníkov varia dve kuchárky

p. starostka – vôbec nie je proti výplate odmien, ale túto záležitosť musí riešiť p. riaditeľka

p. riaditeľka – obec jej oproti schválenému rozpočtu poslala na prenesené kompetencie menej financií

p. kontrolór obce – podal vysvetlenie k financovaniu obce, štát rozdeľuje financie z podielových daní

- obciam štát rozdelí každý mesiac sumu, ktorú od daňovníkov obdržal, v prípade, že je príjem z daní nízky, medzi obce a mesta sa delí menšia suma, v roku 2010 sa tak stalo, že naša obec mala na celý chod obce v mesiaci príjem 1.900,- €, ďalší mesiac 3.000,- € (za rok 2010 mala obec z podielových daní oproti roku 2009 menej o 1.200 000,- Sk)

- obec má rozpracované projekty, na ktorých má finančnú spoluúčasť a nemôže si dovoliť tieto financie neuhrádzať (až by sa tak stalo musela by vrátiť pridelené nenávratné finančné prostriedky v celej výške)

p. riaditeľka- pýta sa ako má pokračovať, keď nemá financie ani na mzdy, nie to ešte na odmeny

p. starostka – obec riešila svoje problémy znižovaním spotreby elektriny (vykurovanie obecných budov pevným palivom a úsporné osvetlenie), v ZŠ sa spotreba energií navýšila, bojlery sú na elektrinu, štyri roky sa to rieši a k náprave nedošlo, nie je na mieste obviňovať starostku a poslancov, škola je s právnou subjektivitou, musí zaviesť úsporné opatrenia z vlastnej iniciatívy

p. Hronček – v budove ZŠ je vysoká spotreba elektrickej energie, dovolí si tvrdiť, že toľko energie nie je možné spáliť, platia sa dve účtovníčky, boli prijatý ďalší zamestnanci, navrhuje rozviazať pracovný pomer s p. Ľuptákovou, poslanci nie sú proti ZŠ ani nezávidia mzdy zamestnancom, pri dnešných cenách energie je potrebné ísť cestou znižovania spotreby

p. starostka – z financií na prenesené kompetencie si má škola šetriť na údržbu

p. kontrolór obce – plán na začiatku kalendárneho roka je iný od skutočnosti počas roka, je pravdepodobné, že bude aj v tomto roku výpadok financií z podielových daní, v rokoch 2009 a 2010 bola udelená výnimka – mohli sa využívať rezervné fondy, tento rok to neplatí

p. riaditeľka – žiada od poslancov prísľub na dofinancovanie a tiež na pevnú čiastku, ktorú mesačne dostane

p. Olšiaková - ŠvP platí 40% elektrickej energie a 60% uhlia, platia poplatok za ubytovanie, až sa zvýši réžia v ŠJ môže sa stať, že poklesne obsadenosť, do SŠvP chodia väčšinou deti zo slabších sociálnych podmienok, zahraniční Slováci sú umiestňovaní v lepších podmienkach

p. starostka – je za navýšenie réžie podľa návrhu vedúcej ŠJ

p. Plavuchová – je toho názoru, že réžia nie je vysoká

p. Hronček – je potrebné tvoriť rezervný fond, môže vzniknúť problém pri financovaní opráv

p. Šulek Pavel – navrhuje, aby sa tvoril fond a každý kto je v budove doň prispieval stanovenou čiastkou

p. Sivok – riešiť problém s prihliadaním na súčastný stav, nevracať sa do minulosti, navrhuje požiadať o cenové ponuky na zabudovanie elektromerov

p. Kret – nie vždy boli robené výberové konania

p. Sivok – v minulosti trval a aj vždy trvá na výberových konaniach

p. starostka – výberové konania prebiehali stále, vždy bola na práce vybratá firmy ktorá ponúkla nižšiu cenu a výhodnejšie podmienky pre obce

 

4. Diskusia

- do diskusie sa žiaden z prítomných neprihlásil

 

5. Uznesenie

p. Pekár – návrh na uznesenie – OZ schvaľuje požiadavku riaditeľky ZŠ na finančnú zálohu na 

originálne kompetencie školy vo výške 4.000,- € mesačne

- navýšenie réžie od 1.3.2011 pre školskú jedáleň podľa návrhu (viď. prílohu)

 

Hlasovanie: za 6 poslancov

proti 0

zdržali sa 0

 

jednomyseľne schválené uznesením č. 2/OZ/2011

 

p. Pekár – návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie ústny prísľub, že jednotlivých zástupcov za 

každý subjekt si subjekty navrhnú samé

 

Hlasovanie: za 6 poslancov

proti 0

zdržali sa 0

 

vzaté na vedomie uznesením č. 3/OZ/2011

 

p. Pekár – návrh na uznesenie – OZ doporučuje pre subjekty nachádzajúce sa v objekte Základnej

školy nasledovné body:

1. Oddelenie samostatných priestorov pre subjekty (základná škola, škola v prírode, obec)

viď. priložený návrh

2. Nájom pre školu v prírode podľa platného VZN.

3. Zavedenie samostatných elektromerov.

4. Prerobenie kúrenia pre jednotlivé časti budovy.

5. Oslovenie viacerých zhotoviteľov a výber najlacnejšej ponuky.

 

Hlasovanie: za 6 poslancov

proti 0

zdržali sa 0

 

jednomyseľne schválené uznesením č. 4/OZ/2011

 

p. Pekár – návrh na uznesenie- OZ doporučuje oslovenie Vyššieho územného celku starostkou obce

vo veci možnosti zriadenie domova dôchodcov obcou

- vytvoriť rezervný fond, ktorý bude slúžiť na opravu tej veci, ktorú si subjekty schvália

- realizovať uvedené práce do konca augusta

- poslancom OZ návštevu objektu školy a to v pondelok 31.1.2011 o 17.00 hod

 

Hlasovanie: za 6 poslancov

proti 0

zdržali sa 0

 

jednomyseľne schválené uznesením č. 5/OZ/2011

 

p. Pekár – návrh na uznesenie – OZ ukladá vedúcej školskej jedálne predkladať štvrťročne požiadavku

na nákup čistiacich a ochranných prostriedkov

 

Hlasovanie: za 6 poslancov

proti 0

zdržali sa 0

 

jednomyseľne schválené uznesením č. 6/OZ/2011

 

11. Záver

Záverom p. starostka poďakovala prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončila.

 

V Detvianskej Hute 02.02.2011

 

 

Zapísala: Emília Kučerová

 

Ján Hronček, v.r. Mgr. Juraj Kubiš, v.r.

overovateľ zápisnice overovateľ zápisnice

Jana Hrončeková, v.r.
starostka obce

Dátum zvesenia: 31. 12. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C