Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Uznesenie OZ zo17.06.2016

 

U Z N E S E N I E

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa  17.06.2016

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  DETVIANSKEJ  HUTE:

 

  •  

 

K bodu č. 1 Otvorenie

                   -  uznesenie č.  96/OZ/2016

                   -  otvorenie  a program rokovania 

 

K bodu č. 2  Voľba návrhovej  komisie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  - určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia  - Ing. Ján Kamenský

                                                                                                                  - Ján Hronček   

 

K bodu č. 3.  Kontrola prijatých uznesení

                   -  uznesenie č.   97/OZ/2016

- prijaté uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení 

 

K bodu č. 4 Záverečný účet za rok 2015   

               -  uznesenie č. 98/OZ/2016

  1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.

 

Výsledok hospodárenia je schodok vo výške 310.226,27 €

 

Schodok hospodárenia v kapitálovom rozpočte za rok 2015 bol pokrytý finančnými prostriedkami z finančných operácií v príjmovej časti vo výške 375.125,69 € z úveru a 6.000,- € pôžička od dodávateľa

 

K bodu č. 5.   VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom

  • uznesenie č.99/OZ/2016
  • VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom podľa predloženého návrhu

 

K bodu č.Žiadosti –  náter strechy

                   -  uznesenie č.  102/OZ/2016

- náter strechy na budove súp. č. 2 na Vrchdobroči

 

 

K bodu č. 8.   Nájomná zmluva – zmena nájomníka –   

                   -  uznesenie č.  104/OZ/2016

 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4/2009/NP o zmene nájomníka

 

 

       B.)  berie na vedomie:

 

K bodu č. 4.   Záverečný účet za rok 2015   

               -  uznesenie č. 98a)/OZ/ 2016

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015

 

K bodu č. 6.   Žiadosti –  o odstránenie kontajnerov na triedený odpad

                   -  uznesenie č.  100/OZ/2016

-  žiadosť Mariána Zvaru o odstránenie kontajnerov na KO z pozemku

 

                                          - o vydanie potvrdenie o určení pozemkov na IBV

 

                      -  uznesenie č. 101/OZ/2016

- žiadosť o vydanie potvrdenie o určení pozemku na IBV

 

K bodu č. 7.   Rôzne–  majetkové priznania

                   -  uznesenie č. 103/OZ/2016

 

  • Predložené majetkové priznanie starostky obce Jany Hrončekovej, hlavného kontrolóra obce Ing. Ivana Sivoka,  riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Márie Novodomcovej

 

 

 

 

 

                              Ing. Ján Kamenský, v.r.                            Ján  Hronček, v.r.

                           navrhovateľ uznesenia                           navrhovateľ uznesenia  

 

 

                                                             

                        

 

                                                                                      Jana Hrončeková

                                                                                       starostka obce

Vyvesené: 30. 11. 2016

Dátum zvesenia:

Späť